Anunț privind deschiderea a celei de-a II-a sesiuni de atribuire de contracte de finanţare nerambursabilă de la bugetul propriu

ANUNȚ DE PARTICIPARE

 

Județul Ialomița prin Consiliul Județean Ialomița aduce la cunoștință publică deschiderea a celei de-a II-a sesiuni de atribuire de contracte de finanţare nerambursabilă de la bugetul propriu pentru proiecte şi acţiuni în conformitate cu programul anual pentru anul 2017, potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Pentru a participa la procedura privind atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, solicitantul trebuie să fie persoană juridică fără scop patrimonial, respectiv asociație sau fundație constituită conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii, cu sediul social sau filială în județul Ialomița, care depune o propunere de proiect cu relevanţă şi aplicabilitate în judeţul Ialomiţa.

Sumele rămase nealocate după prima sesiune de atribuire de contracte de finanțare nerambursabile, conform Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 23.03.2017 privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2017, pe domenii de activitate sunt următoarele:

Culte/religie:                258.100 lei

Recreere/sport:             241.600 lei

Educație:                      206.440 lei

Protecţia mediului:       300.000 lei

Un beneficiar nu poate contracta decât o finanțare nerambursabilă de la Județul Ialomița în cursul anului 2017.

Acţiuni eligibile: acţiunile trebuie să se deruleze conform specificaţiilor din Ghidul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din bugetul judeţului Ialomiţa pentru activităţi nonprofit de interes general pentru anul 2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 23.03.2017, publicat în ziarul TRIBUNA IALOMIȚEI, nr. 1243 (2843) din 2017 şi din Contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între autoritatea finanţatoare şi beneficiari.

Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de la bugetul județului Ialomița este 17 august 2017 ora 16,00, la registratura autorității finanțatoare.

Proiectele depuse vor fi selectate și evaluate în perioada 18-28 august 2017.

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect şi informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcția Coordonare Organizare, Compartimentul Parteneriate instituționale și colaborare cu societatea civilă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cam. 42, tel. 0243.230.200, int. 236, site-ul www.cicnet.ro. Persoană de contact : Buzu Creola-Daniela - consilier.

Finanțarea proiectelor depuse se vor face în ordinea punctajului obţinut de către fiecare solicitant, dar nu mai puțin de 60 de puncte, în limita bugetului alocat.

Finanţarea programelor aprobate se va efectua conform Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, existent pe site-ul www.cicnet.ro.

 

                                PREȘEDINTE

                                 VICTOR MORARU

categorie 

anunțuri publice