Preturile medii la produsele agricole

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 117 din 17.12.2015 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole,  în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2016

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

Expunerea de motive nr.5937  din 06.07.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa;

Examinând:

Adresa nr.6584 din 06.07.2016 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa;

Raportul   nr. 5982 din 07.07.2016 al  Direcţiei  Buget  Finanţe;

Raportul nr. 6274 din 13.07.2016 al Comisiei economico-financiare şi agricultură,

În conformitate cu:

-  prevederile art. 91 alin. (1)  lit. f)  din Legea administraţiei publice locale  nr.215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile art. 84 alin. 4, 5 şi 6 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 47 alin. (4) și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 80 și art. 82 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 29.08.2008, cu modificările și completările ulterioare,

  În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

H O T Ă R Ă Ş T E :

            Art.I La Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 117 din 17.12.2015 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2016, art. 1 lit. a), b) și c) se modifică, după cum urmează:

Art. 1 În vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din arendare, pe anul 2016, se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole, după cum urmează:

a) grâu                                    - 0,58 lei/kg;

b) orz                                       - 0,54lei/Kg;

c) rapiţă                                   - 1,50lei/Kg.”

Art.II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la 01.08.2016.

Art.III Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa, urmând să fie publicată în presa locală şi pe  site – ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,

Victor MORARU

                                                                       Contrasemnează,

                                                                Secretarul judeţului Ialomiţa                                                                                                       

                                                                   Adrian Robert IONESCU

                                                                                   

Nr. 16                                                                                                                                                                                                    

Adoptată astăzi   15.07. 2016                                                                                                                                                                     

 La Slobozia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

♦♦♦♦♦

 

HOTĂRÂRE  privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2016

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 10049 din 23.11.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- Prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.111 din 19.05.2015 privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Adresa nr. 14705 din 16.11.2015 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa;
- Raportul nr. 10192 din 25.11.2015 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Raportul nr. 10854 din 15.12.2015 al Comisiei economico-financiare şi agricultură,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 84 alin. 4, 5 şi 6 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art.1 În vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din arendare, pe anul 2016, se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole, după cum urmează:
a) grâu - 0,71 lei/kg;
b) orz - 0,64 lei/Kg;
c) rapiţă - 1,68 lei/Kg;
d) floarea soarelui - 1,42 lei/kg;
e) porumb - 0,62 lei/kg.
Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la 01.01.2016.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa, urmând să fie publicată în presa locală şi pe site – ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.


p. PREŞEDINTE,        

VICEPREŞEDINTE

Ştefan MUŞOIU  

                                                                                                            

Contrasemnează

 Secretarul judeţului Ialomiţa

 Adrian Robert IONESCU

 


Nr.117                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Adoptată astăzi 17.12.2015
La Slobozia 2 ex.

 

 

 

 

♦♦♦♦♦

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 87 din 11.12.2014 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2015

 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

         - Expunerea de motive nr. 6086 din 16.07.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa;

         - Prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.111 din 19.05.2015 privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa,

Examinând:

- Adresa nr. 8910 din 15.07.2015 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa;

         - Raportul   nr. 6087 din  16.07.2015 al  Direcţiei  Coordonare Organizare;

         - Raportul nr. 6220 din 21.07.2015 al Comisiei economico-financiare şi agricultură,

În conformitate cu:

- prevederile art. 91 alin. (1)  lit. f)  din Legea administraţiei publice locale  nr.215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 62 alin. (2^2) şi alin. (2^2.1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 87 din 11.12.2014 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2015;

- prevederile art. 80 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa, adoptat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 29.08.2008 cu modificările şi completările ulterioare,

          În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 La Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 87 din 11.12.2014 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2015, art. 1 lit. a), b) şi c) se modifică  după cum urmează:        

“Art.1 În vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din arendare, pe anul 2015, se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole, după cum urmează:

a) grâu                                   - 0.71 lei/kg;

b) orz furaj                             - 0.62 lei/Kg;

c) rapiţă                                 - 1.70 lei/Kg.”        

Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data de 01.08.2015.

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti - Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa, se va publica în presa locală şi pe site – ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ

Contrasemnează

Secretarul judeţului Ialomiţa

Adrian-Robert IONESCU

71

Adoptată la Slobozia

Astăzi 23.07.2015

 

categoria articolului 

preturi produse agricole, 2015