Concurs angajare șef formație

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, scoate la concurs în data de 20.01.2014, ora 10°°, un post de Şef formaţie muncitori, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu.

Ataşăm alăturat, condiţiile de înscriere/participare la concurs şi bibliografia stabilită conform H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

Data concursului 20.01.2014
Perioada de depunere a dosarelor 29.11-12.12.2013
Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere Consiliul Judeţean Ialomiţa
Data, ora şi locul desfăşurării fiecărei probe:  
Selectarea dosarelor 13-17.12.2013
la Consiliul Judeţean Ialomiţa
Proba scrisă 20.01.2014 ora 10.00
la Consiliul Judeţean Ialomiţa
Interviu 23.01.2014 ora 12.00
la Consiliul Judeţean Ialomiţa
Cerinţe privind ocuparea postului:  
Pregătirea de specialitate
Condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului cu atribuţii în gestiunea bunurilor
:
Studii medii
Minim 3 ani

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului de şef formaţie muncitori

Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu

Personal Deservire, Protocol Administrativ,

Protecţia Muncii

 

 

  • Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;

  • Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Hotărârea Guvernului nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinind institutiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Bibliografia stabilită de către conducătorul structurii de specialitate, conform art. 5 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 

Dosarul de concurs

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 

categorie 

concursuri, 2013