Comunicat din 02.10.2012

Comunicate

C O M U N I C A T

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 12.10.2012, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având  următoarea ordine de zi:

         

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre :

a) privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Mitrică Ion;

b) privind completarea Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi a Consiliului Judeţean Ialomiţa;

c) privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 20/28.03.2005 privind reorganizarea Comisiei Judeţene de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Ialomiţa şi stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru membrii acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

d) privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.39/06.07.2010 privind aprobarea depunerii spre finanţare a proiectului „Dezvoltare şi modernizare Parc de afaceri în municipiul Urziceni” în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, Domeniul de intervenţie 4.1 – Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală, precum şi a cheltuielilor legate de acesta;

e) privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.53/28.08.2012 privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de proiectare şi  execuţie lucrări la obiectivul „Asigurarea energiei electrice pentru funcţionarea unor instituţii publice din judeţul Ialomiţa prin captarea energiei verzi solare - Parcul Solar Fotovoltaic Gura Ialomiţei”- modulul 1 “Parc Solar Fotovoltaic Ialomiţa 1 – 0,5 MW”;

f) privind aprobarea concesionării unor terenuri agricole, proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunei Gura Ialomiţei;

g) privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa la trimestrul III, anul 2012;

h) privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 35 din 10.09.2012 de majorare a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2012;

i) privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2012;

j) privind aprobarea rectificării bugetului împrumutului intern al judeţului Ialomiţa, pe anul 2012;

k) privind modificarea anexei nr. 1b la hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa         nr. 17/28.03.2012 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, pentru anul 2012;

l) privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare a merelor acordate gratuit  elevilor din clasele I – VIII care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, în anul şcolar 2012 – 2013;

m) privind completarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.36/28.08.2012 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2012;

n) privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.83 din 30.11.2011 privind aprobarea cooperării şi participării Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, la cofinanţarea  Fundaţiei ,,New Life“ Slobozia, pentru dezvoltarea serviciilor sociale furnizate persoanelor cu dizabilităţi.

Şedinţa este publică.

PREŞEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ