Comunicat din 20.02.2008

Comunicate

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 25.02.2008, ora 15.00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa,, având  următoarea ordine de zi:

 Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre :

 a) privind  declararea  ca vacant  a unui loc de consilier judeţean;

 b) privind  constatarea încetării calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa a  domnului consilier judeţean Hanaru Ion;

 c) privind  constatarea încetării calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa a  domnului Panţuru Tudor;

 d) privind validarea mandatului domnului/doamnei consilier judeţean_______ _________ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordone Publică Ialomiţa;

 e) privind  validarea mandatului domnului/doamnei consilier judeţean______ _________ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa;

 f) privind aprobarea   Studiului  de Fezabilitate   şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul  de investiţii  ,, Centrul rezidenţial pentru 24 de persoane vârstnice ’’, comuna Balaciu, judeţul Ialomiţa;

 g) privind aprobarea  documentaţiei tehnico - economică (SF + PT + DE) şi a principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii ,, Reabilitare şi punere în valoare a zonei de interes arheologic prioritar – Oraşul de Floci - bază de cercetare şi expunere muzeală”;

 h) privind aprobarea   documentaţiei tehnico – economică  şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii ,,Reparaţii capitale şarpantă Muzeul Judeţean Ialomiţa ’’;

 i) privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu comuna Armăşeşti, judeţul Ialomiţa pentru realizarea proiectului ” Reabilitare sistem de încălzire centralizată la Grupul Şcolar ”IORDACHE ZOSSIMA” din comuna Armăşeşti judeţul Ialomiţa”;

j) privind aprobarea implementării proiectului  „  Acte de identitate şi stare civilă pentru cetăţenii români de etnie romă ”, în cadrul Programului PHARE  RO 2005/017 -  553.01.01.40 ,,Accelerarea implementării strategiei naţionale pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor’’;

 k privind aprobarea majorării capitalului social al S.C.„DRUMURI ŞI PODURI”S.A. Ialomiţa.

 l) privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2008;

Mapele de şedinţă ale consilierilor judeţeni au fost înaintate în data de 13.02.2008

Şedinţa este publică.

  

PREŞEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ