Comunicat din 25.03.2008

Comunicate

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 31.03.2008, ora 15.00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa,

având  următoarea ordine de zi:

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre :

a) privind  aprobarea Protocolului de cooperare dintre Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Ialomiţa;

b) privind aprobarea  Acordului de asociere dintre Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Ialomiţa, pentru realizarea în comun a unor acţiuni de interes public judeţean în domeniul sprijinirii dezvoltării mediului local de afaceri din judeţul Ialomiţa;

c) privind aprobarea documentaţiei pentru selecţia de proiecte în vederea finanţării nerambursabile de la bugetul judeţului pe anul 2008 şi constituirea comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor;

d) privind aprobarea ,,Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada  01.07. 2008- 30.06.2011”; 

e) privind  stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute  obţinute din cedarea folosinţei bunurilor, prin arendare sau închiriere, pe anul 2007;

f) privind aprobarea implementării proiectului „ Strategia multi-sectorială de dezvoltare a judeţului Ialomiţa 2008 – 2013, premisă pentru o politică integrată de dezvoltare durabilă în regiune”, în cadrul Programului PHARE  RO 2005/017-553.01.03.06 - IL 162 - Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administraţiei la Nivel Local III –IV;

g) privind aprobarea concesionării unor terenuri proprietate privată a judeţului Ialomiţa situate în intravilanul localităţilor Slobozia, Urziceni şi Feteşti;

h) privind aprobarea realizării proiectului ,,Dezvoltare şi modernizare Parc de afaceri în municipiul Urziceni” şi revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 10/27.01.2005 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.86/18.10.2005;

i) privind includerea tronsonului de drum judeţean DJ 213 A, km 35+730 ÷ 37+230, Mărculeşti – Bucu în „Programul – pilot privind realizarea experimentală „in situ”, în perioada 2008-2009, a unor sectoare de drumuri de interes local, clasate, prin utilizarea de materiale şi tehnologii noi, agrementate tehnic” şi asigurarea cofinanţării pentru lucrările conexe: refacere rigole, podeţe, acostamente precum şi a altor lucrări similare;

j) privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări la obiectivul ,,Întreţinere şi reparaţii curente  drumuri  judeţene,  în anul 2008”;

k) privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, precum şi organigramei şi statului de funcţii pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Mapele de şedinţă ale consilierilor judeţeni au fost înaintate în data de 20.03.2008

Şedinţa este publică.

PREŞEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ