Concurs 14 ianuarie 2014

 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, Slobozia, scoate la concurs în data de 14.01.2014, ora 10°°, două posturi vacante, de consilier principal şi consilier superior.

 

Condiţii de înscriere/participare la concurs

 

Consilier - grad profesional principal - Direcţia Buget Finanţe

Data concursului 14.01.2014
Data pâna la care se depun dosarele de înscriere 31.12.2013
Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere Consiliul Judeţean Ialomiţa
Data, ora şi locul desfăşurării fiecărei probe:  
Selectarea dosarelor 03.01.2014 - 09.01.2014 Consiliul Judeţean Ialomiţa
Proba scrisă 14.01.2014 ora 10.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa
Interviu 16.01.2014 ora 12.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa
Nivelul postului:  
Funcţia publică corespunzătoare categoriei De execuţie
Clasa I
Cerinţe privind ocuparea postului:  
Pregătirea de specialitate Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
Condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie Minim 5 ani
Cerinţe specifice -

 


 

Consilier - grad profesional superior - Direcţia Buget Finanţe

Data concursului 14.01.2014
Data pâna la care se depun dosarele de înscriere 31.12.2013
Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere Consiliul Judeţean Ialomiţa
Data, ora şi locul desfăşurării fiecărei probe:  
Selectarea dosarelor 03-09.01.2014 Consiliul Judeţean Ialomiţa
Proba scrisă 14.01.2014 ora 10.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa
Interviu 16.01.2014 ora 12.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa
Nivelul postului:  
Funcţia publică corespunzătoare categoriei De execuţie
Clasa I
Cerinţe privind ocuparea postului:  
Pregătirea de specialitate Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
Condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie Minim 9 ani
Cerinţe specifice -

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului de consilier principal

Compartiment Finanţare Programe, Proiecte şi Investiţii

 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată - M.Of. nr. 123/20.02.2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată - M.Of. nr.365/19.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată - M.Of. nr. 525/02.08.2007;

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale - M.Of. nr.618/18.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată - M.Of. nr. 454/18.06.2008, cu modificările şi completările ulterioare;

 • O.M.F.P. nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice - M.Of. nr. 1176/27.12.2005, cu modificările şi completările ulterioare;

 • O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia - M.Of. nr. 1186/29.12.2005, cu modificările şi completările ulterioare; 1235/2003 pentru aprobarea

 • Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă - B.Of. din 6/7/1976;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată - M.Of. nr. 799/12.12.2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia stabilită de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate, conform art. 21 alin. 2 lit. e) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului de consilier superior

Compartiment Buget Contabilitate

 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată - M.Of. nr. 123/20.02.2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată - M.Of. nr.365/19.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată - M.Of. nr. 525/02.08.2007;

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale - M.Of. nr.618/18.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013 – Secţiunea a 2-a – Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2013 - M.Of. nr.106/22.02.2013;

 • Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată - M.Of. nr. 454/18.06.2008, cu modificările şi completările ulterioare;

 • O.M.F.P. nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice - M.Of. nr. 1176/27.12.2005, cu modificările şi completările ulterioare;

 • O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia - M.Of. nr. 1186/29.12.2005, cu modificările şi completările ulterioare;

 • O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale - M.Of. nr. 37/23.01.2003, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă - B.Of. din 6/7/1976;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată - M.Of. nr. 799/12.12.2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia stabilită de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate, conform art. 21 alin. 2 lit. e) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 


 

Dosarul de inscriere


Dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate - număr pagini;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 Notă :

Având în vedere prevederile H.G. nr. 945/2013 pentru stabilirea zilelor de 27 şi 31 decembrie şi 3 ianuarie 2014 ca zile libere, în conformitate cu Dispoziţia nr. 158/2013 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, în perioada 13-23 decembrie 2013, programul normal de lucru al personalului din cadrul aparatului de specialitate se prelungeşte cu două ore pe zi. În consecinţă, în perioada sus menţionată, dosarele de înscriere se pot depune între orele 8,00 - 18,30.

 

categorie 

concursuri