Concurs 22.02.2010

 

    Consiliul Judetean Ialomita cu sediul in str. Matei Basarab nr. 29, Slobozia, scoate la concurs in data de 22.02.2010, ora 10°°, doua posturi temporar vacante (perioadă determinată) de inspector si doua posturi temporar vacante (perioadă determinată) de consilier.

 

Inspector

Direcţia Coordonare-Organizare

Compartiment pentru Informaţii şi Relaţii Publice

 

Consilier

Direcţia Coordonare-Organizare

Compartiment Integrare Europeană, Dezvoltare Regională şi Parteneriate Interne şi Internaţionale

 

Inspector

Direcţia Coordonare-Organizare

Compartiment Integrare Europeană, Dezvoltare Regională şi Parteneriate Interne şi Internaţionale

 

Consilier

Direcţia Buget-Finanţe

Compartiment Analiza si Sinteza Bugetara

 

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:

-formular de inscriere ;

-copia actului de identitate ;

-copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ;

-copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;

-cazier judiciar;

-adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

-declaratia pe proprie raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

-declaratia pe proprie raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a fost destituit dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani, unde este cazul.

-declaratia pe proprie raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a fost condamnata pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care impiedica înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

 

categorie 

concursuri