Concurs pentru ocuparea a două posturi de consilier superior şi un post de referent de specialitate superior în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu

ANUNŢ

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, Slobozia, scoate la concurs în data de 08.12.2015, ora 10, două posturi de consilier superior şi un post de referent de specialitate superior în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu.

Programul concursului:

- 08.12.2015 – orele 10 °°- proba scrisă;

- 10.12.2015 – orele 12 °°- interviul;

Anunţul este afişat azi, 05.11.2015, iar dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la data publicării acestuia.

Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

 

Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu, Serviciul Achiziţii Publice

1.Consilier, clasa I, grad profesional superior.

Condiţii de participare:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă:

- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Bibliografie alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:

Legea nr. 215/ 23.04.2001 administraţiei publice locale;

Legea nr. 188/ 08.12.1999  privind Statutul funcţionarilor publici;

Legea nr. 7/18.02.2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

O.U.G. nr. 34/19.04.2006-privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

H.G. nr. 925/19.07.2006-pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

Ordinul nr. 509/14.09.2011 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie;

H.G. nr. 1660/22.11.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 34/2006;

Instrucţiunea nr. 1/2013, emisă în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) şi art. 188 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006;

Ordinul nr. 171/15.05.2012 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice cu privire la clarificările ce vizează conţinutul documentaţiei de atribuire;

Ordinul nr. 170/15.05.2012 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice privind interpretarea art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006;

Ordinul nr. 136/06.04.2012 al Presedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, privind notificarea cu privire la incheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;

Ordinul nr. 313/29.06.2011 al Presedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice;

Ordinul nr. 302/01.06.2011 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

 

Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu, Compartiment Patrimoniu Public şi Privat

1.Consilier, clasa I, grad profesional superior.

Condiţii de participare:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă:

- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Bibliografie alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:

Legea nr. 215/23.04.2001 administraţiei publice locale;

Legea nr. 188/08.12.1999  privind Statutul funcţionarilor publici;

Legea nr. 7/18.02.2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia;

O.U.G. nr. 54/28.06.2006-privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

H.G. nr. 168/14.02.2007-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Ordin nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

H.G. nr. 841/23.10.1995 - privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice;

O.G. nr. 112/31.08.2000-pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

Legea nr. 287/17.07.2009 privind Codul civil - Cartea a III-a Despre bunuri : Titlul II ; Titlul III; Titlul VI; Titlul VII.

 

2.Referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior.

Condiţii de participare:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

- studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;

- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Bibliografie alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:

Legea nr. 215/23.04.2001 administraţiei publice locale;

Legea nr. 188/08.12.1999  privind Statutul funcţionarilor publici;

Legea nr. 7/18.02.2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

O.U.G. nr. 54/28.06.2006-privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

H.G. nr. 168/14.02.2007-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Ordin nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

H.G. nr. 841/23.10.1995- privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice;

O.G. nr. 112/31.08.2000- pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.

 

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

-formular de înscriere ;

-copia actului de identitate ;

-copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări ;

-copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (dacă e cazul);

-cazier judiciar;

-adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

-declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

-declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani, unde este cazul.

-declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

categorie 

concursuri