Concurs pentru ocuparea de posturi în 27 ianuarie 2014

 

Consiliul Județean Ialomița cu sediul în Piața Revoluției nr. 1, Slobozia, scoate la concurs în data de 27.01.2014, ora 10°°, două posturi de consilier asistent și un post de consilier juridic debutant.

 

Condiții de înscriere/participare la concurs:

 

Consilier - grad profesional asistent – Compartiment Servicii Publice, Direcția Investiții și Servicii Publice

Data concursului27.01.2014
Data pâna la care se depun dosarele de înscriere13.01.2014
Autoritatea la care se depun dosarele de înscriereConsiliul Județean Ialomița
Data, ora și locul desfășurării fiecărei probe: 
Selectarea dosarelor14-20.01.2014 Consiliul Județean Ialomița
Proba scrisă27.01.2014 ora 10.00 Consiliul Județean Ialomița
Interviu29.01.2014 ora 12.00 Consiliul Județean Ialomița
Nivelul postului: 
Funcția publică corespunzătoare categorieiDe execuție
ClasaI
Cerințe privind ocuparea postului: 
Pregătirea de specialitateStudii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştinţelor inginereşti, specializarea Construcţii civile, industriale şi agricole
Condiții minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuțieMinim 1 an
Cerințe specifice-

 

 

Consilier - grad profesional asistent – Compartiment Infrastructură Mediu, Direcția Investiții și Servicii Publice

Data concursului27.01.2014
Data pâna la care se depun dosarele de înscriere13.01.2014
Autoritatea la care se depun dosarele de înscriereConsiliul Județean Ialomița
Data, ora și locul desfășurării fiecărei probe: 
Selectarea dosarelor14-20.01.2014 Consiliul Județean Ialomița
Proba scrisă27.01.2014 ora 10.00 Consiliul Județean Ialomița
Interviu29.01.2014 ora 12.00 Consiliul Județean Ialomița
Nivelul postului: 
Funcția publică corespunzătoare categorieiDe execuție
ClasaI
Cerințe privind ocuparea postului: 
Pregătirea de specialitateStudii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice
Condiții minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuțieMinim 1 an
Cerințe specifice-

 

 

Consilier juridic - grad profesional debutant – Compartiment Infrastructură Mediu, Direcția Investiții și Servicii Publice

Data concursului27.01.2014
Data pâna la care se depun dosarele de înscriere13.01.2014
Autoritatea la care se depun dosarele de înscriereConsiliul Județean Ialomița
Data, ora și locul desfășurării fiecărei probe: 
Selectarea dosarelor14-20.01.2014 Consiliul Județean Ialomița
Proba scrisă27.01.2014 ora 10.00 Consiliul Județean Ialomița
Interviu29.01.2014 ora 12.00 Consiliul Județean Ialomița
Nivelul postului: 
Funcția publică corespunzătoare categorieiDe execuție
ClasaI
Cerințe privind ocuparea postului: 
Pregătirea de specialitateStudii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice
Condiții minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuție-
Cerințe specifice-

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului de consilier asistent

Compartiment Servicii Publice,

Direcția Investiții și Servicii Publice

 • Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată - M.Of. nr. 123/20.02.2007, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată - M.Of. nr.365/19.05.2007, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată - M.Of. nr. 525/02.08.2007;

 • H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico – economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;

 • Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare (M.Of. nr. 121/05.03.2013);

 • Legea nr. 213/1998 privind proprietatea și regimul juridic al acesteia (M.Of. nr. 448/24.11.1998).

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului de consilier asistent

Compartiment Infrastructură Mediu,

Direcția Investiții și Servicii Publice

 • Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată - M.Of. nr. 123/20.02.2007, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată - M.Of. nr.365/19.05.2007, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată - M.Of. nr. 525/02.08.2007;

 • Legea nr. 265/29.06.2006 (actualizată) privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului – (M.Of. nr. 586/06.07.2006);

 • Ordonanța de urgență nr. 195/22.12.2005 (actualizată) privind protecția mediului – (M.Of. nr. 1196/29.01.2006)

 • H.G. nr. 445/08.04.2009 (actualizata) privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului (M.Of. nr. 481/13.07.2009 )

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului de consilier juridic debutant

Compartiment Infrastructură Mediu,

Direcția Investiții și Servicii Publice

 • Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată - M.Of. nr. 123/20.02.2007, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată - M.Of. nr.365/19.05.2007, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată - M.Of. nr. 525/02.08.2007;

 • Legea nr. 265/29.06.2006 (actualizată) pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului – (M.Of. nr. 586/06.07.2006);

 • Ordonanța de urgență nr. 195/22.12.2005 actualizată privind protecția mediului – (M.Of. nr. 1196/30.12.2005);

 • H.G. nr. 445/08.04.2009 (actualizată) privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

 • Legea nr. 213/1998 privind proprietatea și regimul juridic al acesteia (M.Of. nr. 448 /24.11.1998).

 

 

 

Dosarul de înscriere

Dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G. nr. 1173/2008:

- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
- copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitate - număr pagini;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire).
- adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

Notă:

Având în vedere prevederile H.G. nr. 945/2013 pentru stabilirea zilelor de 27 și 31 decembrie și 3 ianuarie 2014 ca zile libere, în conformitate cu Dispoziția nr. 158/2013 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița, în perioada 06-13 ianuarie 2014, programul normal de lucru al personalului din cadrul aparatului de specialitate se prelungește cu o oră pe zi. În consecință, în perioada sus menționată, dosarele de înscriere se pot depune între orele 8,00 - 17,30 de luni și până joi, și 8,00-15,00 vineri.

 

categorie 

concursuri, 2013