Concurs pentru ocuparea unor posturi

 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, Slobozia, scoate la concurs în data de 18.03.2014, următoarele posturi:

 

Consilier - grad profesional asistent – Compartiment informatică - Direcţia Buget Finanţe

Data concursului

Probă suplimenatră

18.03.2014

18.03.2014, ora 9:00 - testare cunoştinţe informatice nivel avansat – probă eliminatorie

Data pâna la care se depun dosarele de înscriere

05.03.2014

Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere

Consiliul Judeţean Ialomiţa

Data, ora şi locul desfăşurării fiecărei probe:

 

Selectarea dosarelor

06-12.03.2014 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Proba scrisă

18.03.2014 ora 11:00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Interviu

20.03.2014 ora 13:00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Nivelul postului:

 

Funcţia publică corespunzătoare categoriei

De execuţie

Clasa

I

Cerinţe privind ocuparea postului:

 

Pregătirea de specialitate

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul automatică, calculatoare şi tehnologia informaţiei

Cunoştinţe operare calculator

- nivel avansat;

Condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie

Minimum 1 an

Cerinţe specifice

-

 

 

Consilier juridic- grad profesional asistent – Serviciul Juridic, Coordonare Organizare – Direcţia Coordonare Organizare

 

Data concursului

18.03.2014

Data pâna la care se depun dosarele de înscriere

05.03.2014

Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere

Consiliul Judeţean Ialomiţa

Data, ora şi locul desfăşurării fiecărei probe:

18.03.2014 ora 10.00 Consiliu Judetean Ialomita

Selectarea dosarelor

06-12.03.2014 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Proba scrisă

18.03.2014 ora 10.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Interviu

20.03.2014 ora 12.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Nivelul postului:

 

Funcţia publică corespunzătoare categoriei

De execuţie

Clasa

I

Cerinţe privind ocuparea postului:

 

Pregătirea de specialitate

Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în științe juridice

Cunoştinţe operare calculator

 

Condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie

Minimum 1 an

Cerinţe specifice

-

 

Consilier - grad profesional asistent – Compartiment Infrastructură Mediu

Direcţia Investiţii şi Servicii Publice

 

Data concursului

18.03.2014

Data pâna la care se depun dosarele de înscriere

05.03.2014

Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere

Consiliul Judeţean Ialomiţa

Data, ora şi locul desfăşurării fiecărei probe:

 

Selectarea dosarelor

06-12.03.2014 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Proba scrisă

18.03.2014 ora 10.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Interviu

20.03.2014 ora 12.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Nivelul postului:

 

Funcţia publică corespunzătoare categoriei

De execuţie

Clasa

I

Cerinţe privind ocuparea postului:

 

Pregătirea de specialitate

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice

Condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie

Minim 1 an

Cerinţe specifice

-

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului de consilier asistent

Compartiment Informatică – Direcţia Buget Finanţe

 

 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

 • Sistemul de operare Windows – (instalare, configurare, administrare, utilizare);

 • Reţele de calculatoare - (arhitectură, administrare);

 • Baze de date - Microsoft Access, SQL

 • Microsoft Office – utilizare;

 • Internet, Intranet, Protocoale de comunicaţie;

 • Cunostinţe depanare hardware şi software: reţele, calculatoare, periferice.

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului de consilier juridic asistent

Serviciul Juridic, Coordonare Organizare – Direcţia Coordonare Organizare

 

 • Constituţia României;

 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

 • Codul Civil: Persoana juridică, Proprietatea publică, Izvoarele obligaţiilor, Contractul;

 • Legea nr. 134/2010 Codul de procedură civilă – competenţa materială şi teritorială, procedura în faţa primei instanţei (Capitolele I-II), apelul, căi extraordinare de atac;

 • Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ;

 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare;

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa.

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului de consilier asistent

Compartiment Infrastructură Mediu -Direcţia Investiţii şi Servicii Publice

 

 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată - M.Of. nr. 123/20.02.2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată - M.Of. nr.365/19.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată - M.Of. nr. 525/02.08.2007;

 • Legea nr. 265/29.06.2006 (actualizată) privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului – (M.Of. nr. 586/06.07.2006);

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 195/22.12.2005 (actualizată) privind protecţia mediului – (M.Of. nr. 1196/29.01.2006)

 • H.G. nr. 445/08.04.2009 (actualizata) privind evaloarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului (M.Of. nr. 481/13.07.2009 )

 

 

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

-formular de înscriere ;

-copia actului de identitate ;

-copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări ;

-copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

-cazier judiciar;

-adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

-declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

-declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani, unde este cazul.

-declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

 

 

 

categorie 

concursuri, 2014