Concurs pentru ocuparea unor posturi in 10.11.2015

                                               ANUNŢ

Consiliul Judeţean Ialomiţa cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, Slobozia, scoate la concurs în data de 10.11.2015, ora 10°°, un post de consilier juridic în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, două posturi de consilier superior în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice şi două posturi de consilier asistent în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu.

Programul concursului:

- 10.11.2015 – orele 10 °°- proba scrisă;

- 12.11.2015 – orele 12 °°- interviul;

Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului.

Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

 

          Direcţia Coordonare Organizare, Compartiment Juridic

1.Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal.

Condiţii de participare:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Bibliografie alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

Constituţia României (r) – autorităţi publice locale;

Codul civil (proprietatea privată şi dezmembrămintele sale, proprietatea publică, izvoarele obligaţiilor);

Codul de procedură civilă  -  Cartea I, Cartea a II-a (titlul I şi II);

Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;

O. G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică;

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (Titlul IV. Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice);

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

OUG nr. 34/2006 – art.1-24 şi art. 283-288 indice 1;

ROF aparat de specialitate CJI – HCJ nr. 10/18.03.2013.

 

 

 

Direcţia Investiţii şi Servicii Publice, Compartiment Investiţii Publice.

1.Consilier, clasa I, grad profesional superior.

Condiţii de participare:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele specialităţi:

  • Construcţii civile, industrile şi agricole;
  • Instalaţii pentru construcţii.

- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Bibliografie alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:

Legea nr. 215/ 23.04.2001 administratiei publice locale;

Legea nr. 188/ 08.12.1999 privind Statutul functionarilor publici;

Legea nr. 7 / 18.02.2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici;  

Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii;

H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

H.G. nr. 273/14.06.1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

H.G. nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

 

Direcţia Investiţii şi Servicii Publice, Compartiment Infrastructură Rutieră

1.Consilier, clasa I, grad profesional superior.

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele specialităţi:

  • Construcţii civile, industrile şi agricole;
  • Căi ferate, drumuri şi poduri.

- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Bibliografie alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:

Legea nr. 215/ 23.04.2001 administraţiei publice locale;

Legea nr. 188/ 08.12.1999  privind Statutul funcţionarilor publici;

Legea nr. 7 / 18.02.2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in construcţii;

H.G. nr. 273/14.06.1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;

Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

O.G. nr. 43/28.08.1997 privind regimul drumurilor;

H.G. nr. 540/22.06.2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice.

 

Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu, Serviciul Achiziţii Publice

1.Consilier, clasa I, grad profesional asistent.

Condiţii de participare:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă:

- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Bibliografie alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:

Legea nr. 215/ 23.04.2001 administratiei publice locale;

Legea nr. 188/ 08.12.1999  privind Statutul functionarilor publici;

Legea nr. 7/18.02.2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici;

O.U.G. nr. 34/19.04.2006-privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

H.G. nr. 925/19.07.2006-pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

Ordinul nr. 509/14.09.2011 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie;

H.G. nr. 1660/22.11.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 34/2006;

Instrucţiunea nr. 1/2013 emisă în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) şi art. 188 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006.

 

Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu, Compartiment Patrimoniu Public şi Privat

1.Consilier, clasa I, grad profesional asistent.

Condiţii de participare:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă:

- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Bibliografie alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:

Legea nr. 215/23.04.2001 administraţiei publice locale;

Legea nr. 188/08.12.1999  privind Statutul funcţionarilor publici;

Legea nr. 7/18.02.2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

O.U.G. nr. 54/28.06.2006-privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

H.G. nr. 168/14.02.2007-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Ordin nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

O.G. nr. 112/31.08.2000-pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

-formular de înscriere ;

-copia actului de identitate ;

-copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări ;

-copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (dacă e cazul);

-cazier judiciar;

-adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

-declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

-declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani, unde este cazul.

-declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

 

categorie 

concursuri