Concurs pentru ocuparea unor posturi in 19 iunie 2014

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, Slobozia, scoate la concurs în data de 19.06.2014, ora 10°°, următoarele posturi:

 

Condiţii de înscriere/participare la concurs

 

Consilier - grad profesional debutant – Compartiment pentru Informaţii şi Relaţii Publice - Direcţia Coordonare Organizare

Data concursului

19.06.2014

Data pâna la care se depun dosarele de înscriere

10.06.2014

Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere

Consiliul Judeţean Ialomiţa

Data, ora şi locul desfăşurării fiecărei probe:

 

Selectarea dosarelor

11-17.06.2014 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Proba scrisă

19.06.2014 ora 10.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Interviu

23.06.2014 ora 12.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Nivelul postului:

 

Funcţia publică corespunzătoare categoriei

De execuţie

Clasa

I

Cerinţe privind ocuparea postului:

 

Pregătirea de specialitate

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea drept sau administraţie publică

Condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie

-

Cerinţe specifice

-

 

Consilier - grad profesional superior – Compartiment pentru Informaţii şi Relaţii Publice - Direcţia Coordonare Organizare

Data concursului

19.06.2014

Data pâna la care se depun dosarele de înscriere

10.06.2014

Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere

Consiliul Judeţean Ialomiţa

Data, ora şi locul desfăşurării fiecărei probe:

 

Selectarea dosarelor

11-17.06.2014 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Proba scrisă

19.06.2014 ora 10.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Interviu

23.06.2014 ora 12.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Nivelul postului:

 

Funcţia publică corespunzătoare categoriei

De execuţie

Clasa

I

Cerinţe privind ocuparea postului:

 

Pregătirea de specialitate

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie

Minimum 9 ani

Cerinţe specifice

-

 

 

Consilier - grad profesional principal – Compartiment Mass –media

- Direcţia Coordonare Organizare

 

Data concursului

19.06.2014

Probă suplimentară eliminatorie

19.06.2014 ora 9,00 - testare cunoştinţe limba engleză nivel mediu

Data pâna la care se depun dosarele de înscriere

10.06.2014

Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa

Data, ora şi locul desfăşurării fiecărei probe:

 

Selectarea dosarelor

11-17.06.2014 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Proba scrisă

19.06.2014 ora 10.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Interviu

23.06.2014 ora 12.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

 

 

Nivelul postului:

Funcţia publică corespunzătoare categoriei

De execuţie

Clasa

I

Cerinţe privind ocuparea postului:

 

Pregătirea de specialitate

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie

Minimum 5 ani

Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere)

Cunoaşterea limbii engleze scris şi vorbit, nivel mediu.

 

 

 

BIBLIOGRAFIA

necesară în vederea susținerii concursului de recrutare pentru ocuparea postului de consilier debutant – Compartiment pentru Informaţii şi Relaţii Publice, Direcţia Coordonare Organizare este alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:

 1. Constituţia României;

 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;

 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

 4. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;

 5. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

 6. Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 10/18.03.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa.

 

 

BIBLIOGRAFIA

necesară în vederea susținerii concursului de recrutare pentru ocuparea postului de consilier superior – Compartiment pentru Informaţii şi Relaţii Publice, Direcţia Coordonare Organizare este alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:

 1. Constituţia României;

 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;

 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

 4. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;

 5. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

 6. Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 10/18.03.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;

 7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia publică;

 8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

 

 

BIBLIOGRAFIA

necesară în vederea susținerii concursului de recrutare pentru ocuparea postului de consilier principal – Compartiment Mass-media, Direcţia Coordonare Organizare este alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:

 

 1. Constituţia României;

 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;

 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

 4. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;

 5. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

 6. Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 10/18.03.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;

 7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia publică.

 

 

Bibliografia stabilită de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate, conform art. 21 alin. 2 lit. e) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

-formular de înscriere;

-copia actului de identitate;

-copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări ;

-copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

-cazier judiciar;

-adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

-declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

-declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani, unde este cazul.

-declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

 

categorie 

concursuri, 2014