Concurs pentru ocuparea unor posturi in 27 aprilie 2015

 

În data de 27.04.2015, ora 10°°, se scot la concurs următoarele posturi :

 

 

Condiţii de înscriere/participare la concurs

 

Consilier - grad profesional debutant – Compartiment Infrastructură Rutieră

Direcţia Investiţii și Servicii Publice

 

Data concursului

27.04.2015

Data pâna la care se depun dosarele de înscriere

14.04.2015

Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere

Consiliul Judeţean Ialomiţa

Data, ora și locul desfășurării fiecărei probe:

 

Selectarea dosarelor

15-21.04.2015 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Proba scrisă

27.04.2015 ora 10.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Interviu

29.04.2015 ora 12.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Nivelul postului:

Funcţia publică corespunzătoare categoriei

De execuţie

Clasa

I

Cerinţe privind ocuparea postului:

 

Pregătirea de specialitate

 

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea căi ferate, drumuri și poduri

Condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie

-

Cerinţe specifice

-

 

 

Consilier - grad profesional superior – Compartiment Infrastructură Rutieră

Direcţia Investiţii și Servicii Publice

Data concursului

27.04.2015

Data pâna la care se depun dosarele de înscriere

14.04.2015

Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere

Consiliul Judeţean Ialomiţa

Data, ora și locul desfășurării fiecărei probe:

 

Selectarea dosarelor

15-21.04.2015 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Proba scrisă

27.04.2015 ora 10.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Interviu

29.04.2015 ora 12.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Nivelul postului:

 

Funcţia publică corespunzătoare categoriei

De execuţie

Clasa

I

Cerinţe privind ocuparea postului:

 

Pregătirea de specialitate

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea căi ferate, drumuri și poduri

Condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie

Minimum 9 ani

Cerinţe specifice

-

 

 

 

Referent de specialitate - grad profesional superior

Compartiment Infrastructură Rutieră - Direcţia Investiţii și Servicii Publice

 

Data concursului

27.04.2015

Data pâna la care se depun dosarele de înscriere

14.04.2015

Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere

Consiliul Judeţean Ialomiţa

Data, ora și locul desfășurării fiecărei probe:

 

Selectarea dosarelor

15-21.04.2015 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Proba scrisă

27.04.2015 ora 10.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Interviu

29.04.2015 ora 12.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Nivelul postului:

Funcţia publică corespunzătoare categoriei

De execuţie

Clasa

II

Cerinţe privind ocuparea postului:

 

Pregătirea de specialitate

Studii universitare de scurtă durată absolvite cu diplomă, în specialităţile:

- căi ferate, drumuri și poduri;

-construcţii civile, industriale și agricole

Condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie

Minimum 9 ani

Cerinţe specifice

-

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului de consilier debutant

Compartiment Infrastructură Rutieră - Direcţia Investiţii și Servicii Publice

 1. Legea nr. 215/ 23.04.2001 (**republicată**)(*actualizată*) administratiei publice locale (MO nr. 123 / 20.02.2007);

 2. Legea nr. 188/ 08.12.1999 (**republicată**)(*actualizată*) privind Statutul functionarilor publici, (MO nr. 365 / 29.05.2007);

 3. Legea nr. 7 / 18.02.2004 (*republicata*) privind Codul de conduita a functionarilor publici ( MO nr. 525 / 02.08.2007

 4. Legea nr. 10/18.01.1995 (*actualizata*) privind calitatea in constructii (MO nr.12 din 24/ 24.01. 1995);

 5. H.G. nr. 273/14.06.1994 (*actualizata*) privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora (MO nr. 193 din 28 iulie 1994);

 6. O.G. nr. 43/28.08.1997 (**republicată**)(*actualizată*) privind regimul drumurilor, republicata (MO nr. 237 / 29.06.1998);

 7. H.G. nr. 540/22.06.2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice (MO nr. 338 / 20.07.2000).

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului de consilier superior

Compartiment Infrastructură Rutieră - Direcţia Investiţii și Servicii Publice

 

 1. Legea nr. 215/ 23.04.2001 (**republicată**)(*actualizată*) administratiei publice locale (MO nr. 123 / 20.02.2007);

 2. Legea nr. 188/ 08.12.1999 (**republicată**)(*actualizată*) privind Statutul functionarilor publici, (MO nr. 365 / 29.05.2007);

 3. Legea nr. 7 / 18.02.2004 (*republicata*) privind Codul de conduita a functionarilor publici ( MO nr. 525 / 02.08.2007

 4. Legea nr. 10/18.01.1995 (*actualizata*) privind calitatea in constructii (MO nr.12 din 24/ 24.01. 1995);

 5. H.G. nr. 766/1997 (*actualizata*) pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii (MO nr.352/ 10.12.1997 );

 6. H.G. nr. 273/14.06.1994 (*actualizata*) privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora (MO nr. 193 din 28 iulie 1994);

 7. H.G. nr. 925/ 20.11.1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor ( MO nr. 286 /11.12 1995);

 8. Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia (MO nr. 448 / 24.11.1998);

 9. O.G. nr. 43/28.08.1997 (**republicată**)(*actualizată*) privind regimul drumurilor, republicata (MO nr. 237 / 29.06.1998);

 10. H.G. nr. 540/22.06.2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice (MO nr. 338 / 20.07.2000).

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului de referent de specialitate

Compartiment Infrastructură Rutieră - Direcţia Investiţii și Servicii Publice

 

 1. Legea nr. 215/ 23.04.2001 (**republicată**)(*actualizată*) administratiei publice locale (MO nr. 123 / 20.02.2007);

 2. Legea nr. 188/ 08.12.1999 (**republicată**)(*actualizată*) privind Statutul functionarilor publici, (MO nr. 365 / 29.05.2007);

 3. Legea nr. 7 / 18.02.2004 (*republicata*) privind Codul de conduita a functionarilor publici ( MO nr. 525 / 02.08.2007

 4. Legea nr. 10/18.01.1995 (*actualizata*) privind calitatea in constructii (MO nr.12 din 24/ 24.01. 1995);

 5. H.G. nr. 273/14.06.1994 (*actualizata*) privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora (MO nr. 193 din 28 iulie 1994);

 6. O.G. nr. 43/28.08.1997 (**republicată**)(*actualizată*) privind regimul drumurilor, republicata (MO nr. 237 / 29.06.1998);

 7. H.G. nr. 540/22.06.2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice (MO nr. 338 / 20.07.2000).

 8. H.G. nr. 766/1997 (*actualizata*) pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii (MO nr.352/ 10.12.1997 );

 

 

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

-formular de înscriere ;

-copia actului de identitate ;

-copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări ;

-copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (dacă e cazul);

-cazier judiciar;

-adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

-declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfășurat activităţi de poliţie politică.

-declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani, unde este cazul.

-declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

 

 

 

 

 

categorie 

concursuri, 2015