Concurs pentru ocuparea unor posturi in 29 septembrie 2014

 

 

Consiliul Județean Ialomița cu sediul în Piața Revoluției nr. 1, Slobozia, scoate la concurs în data de 29.09.2014, ora 10°°, un pos de consilier debutant și un post de consilier superior.

 

Condițiile de înscriere/participare la concurs:

 

 

 

Consilier - grad profesional debutant  – Compartiment Infrastructură Rutieră Direcția Investiții și Servicii Publice

 

Data concursului

29.09.2014

Data pâna la care se depun dosarele de înscriere

17.09.2014

Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere

Consiliul Județean Ialomița

Data, ora și locul desfășurării fiecărei probe:

 

Selectarea dosarelor

18-24.09.2014 Consiliul Județean Ialomița

Proba scrisă

29.09.2014 ora 10.00 Consiliul Județean Ialomița

Interviu

01.10.2014 ora 12.00 Consiliul Județean Ialomița

Nivelul postului:

 

Funcția publică corespunzătoare categoriei De execuție

Clasa

I

Cerințe privind ocuparea postului:

 

Pregătirea de specialitate

Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitățile construcții și drumuri și poduri

Condiții minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuție

-

Cerințe specifice

-

 

 

 

 

 

Consilier - grad profesional superior

Compartiment Infrastructură Rutieră Direcția Investiții și Servicii Publice

 

 

Data concursului

29.09.2014

Data pâna la care se depun dosarele de înscriere

17.09.2014

Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere

Consiliul Județean Ialomița

Data, ora și locul desfășurării fiecărei probe:

 

Selectarea dosarelor

18-24.09.2014, Consiliul Județean Ialomița

Proba scrisă

29.09.2014 ora 10.00, Consiliul Județean Ialomița

Interviu

01.10.2014 ora 12.00, Consiliul Județean Ialomița

Nivelul postului:

 

Funcția publică corespunzătoare categoriei

De execuție

Clasa

I

Cerințe privind ocuparea postului:

 

Pregătirea de specialitate

Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitățile construcții și drumuri și poduri

Condiții minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuție

Minimum 9 ani

Cerințe specifice

-

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului de consilier debutant

Compartiment Infrastructură Rutieră, Direcția Investiții și Servicii Publice

 

 1. Legea nr. 215/ 23.04.2001 (**republicată**)(*actualizată*) administratiei publice locale (MO nr. 123 / 20.02.2007);

 1. Legea nr. 188/ 08.12.1999 (**republicată**)(*actualizată*) privind Statutul functionarilor publici, (MO nr. 365 / 29.05.2007);

 1. Legea nr. 7 / 18.02.2004 (*republicata*) privind Codul de conduita a functionarilor publici ( MO nr. 525 / 02.08.2007

 1. Legea nr. 10/18.01.1995 (*actualizata*) privind calitatea in constructii (MO nr.12 din 24/ 24.01. 1995);

 1. H.G. nr. 273/14.06.1994 (*actualizata*) privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora (MO nr. 193 din 28 iulie 1994);

 1. O.G. nr. 43/28.08.1997 (**republicată**)(*actualizată*) privind regimul drumurilor, republicata (MO nr. 237 / 29.06.1998);

 1. H.G. nr. 540/22.06.2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice (MO nr. 338 / 20.07.2000).

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului de consilier superior

Compartiment Infrastructură Rutieră, Direcția Investiții și Servicii Publice

 

 1. Legea nr. 215/ 23.04.2001 (**republicată**)(*actualizată*) administratiei publice locale (MO nr. 123 / 20.02.2007);

 1. Legea nr. 188/ 08.12.1999 (**republicată**)(*actualizată*) privind Statutul functionarilor publici, (MO nr. 365 / 29.05.2007);

 1. Legea nr. 7 / 18.02.2004 (*republicata*) privind Codul de conduita a functionarilor publici ( MO nr. 525 / 02.08.2007

 1. Legea nr. 10/18.01.1995 (*actualizata*) privind calitatea in constructii (MO nr.12 din 24/ 24.01. 1995);

 1. H.G. nr. 766/1997 (*actualizata*) pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii (MO nr.352/ 10.12.1997 );

 1. H.G. nr. 273/14.06.1994 (*actualizata*) privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora (MO nr. 193 din 28 iulie 1994);

 1. H.G. nr. 925/ 20.11.1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor ( MO nr. 286 /11.12 1995);

 1. Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia (MO nr. 448 / 24.11.1998);

 1. O.G. nr. 43/28.08.1997 (**republicată**)(*actualizată*) privind regimul drumurilor, republicata (MO nr. 237 / 29.06.1998);

 2. H.G. nr. 540/22.06.2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice (MO nr. 338 / 20.07.2000).

 

 

Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu:

- formular de înscriere;

- copia actului de identitate;

- copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice (dacă e cazul);

- cazier judiciar;

- adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

- declarația pe proprie răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

- declarația pe proprie răspundere sau adeverința care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani, unde este cazul.

- declarația pe proprie răspundere sau adeverința care să ateste că nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

 

 

categoria articolului 

anunțuri, concursuri