Concurs de proiecte de management pentru Muzeul Agriculturii Slobozia

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa organizează, la sediul său din Piața Revoluției, nr.1, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură, concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Muzeul Agriculturii Slobozia.

               

        Condiţiile de participare la concurs:

        a) are cetăţenie română;

        b) are capacitate deplină de exerciţiu;

        c) întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  muzeologie;

        d) întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în management de minimum 3 ani;

        e) întruneşte alte condiţii solicitate de autoritate: pregătire şi experienţă în implementarea proiectelor europene cu finanţare nerambursabilă.

        Concursul de proiecte de management se desfăşoară conform calendarului din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 44/28.05.2015, după cum urmează :

        a) 18 iunie 2015 – data limită până la care se vor aduce la cunoştinţă publică  condiţiile de participare la concurs, caietul de obiective, bibliografia, a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, precum şi a datelor de depunere a mapelor de concurs, a proiectelor de management şi desfăşurarea etapelor concursului;

        b) 19 iunie 2015 – 10 iulie 2015, depunerea mapelor de concurs şi a proiectelor de management de către candidaţi;

        c)  11 – 17 iulie 2015, analiza proiectelor de management-prima etapă;

        d) 20 iulie 2015, susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului - a doua etapă.

        Mapele  de concurs şi Proiectele de management (în format electronic şi pe suport de hârtie) se depun până la data de 10 iulie 2015, ora 14,30, la Consiliul Judeţean Ialomiţa, Compartimentul Resurse Umane.

        Conţinutul mapelor de concurs:

 1. Cerere de participare la concursul de proiecte de management;
 2. Carte de identitate/buletin de identitate în original si copie;
 3. Curriculum vitae(cf. HG nr. 1021/2004);
 4. Diplomele de studii superioare, în original şi copie;
 5. Carnet de muncă şi după caz, o adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator), în original și copie;
 6. Cazier judiciar;
 7. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 8. Documente care să ateste pregătirea şi experienţa în implementarea proiectelor europene cu finanţare nerambursabilă;
 9. Proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective și a prevederilor legislației indicate în bibliografie, în format scris și în format electronic (CD sau DVD)- cu respectarea prevederilor art. 13  din Ordonanța  de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură cu modificările și completările ulterioare - fără a fi personalizat, fără a avea semnături și fără a conține indicii privind identitatea autorului.

 

Bibliografia de concurs:

 1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 din 25.11.2008 privind managementul instituţiilor de cultură, publicată în M.O. nr.817 din 05.12.2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Hotărârea de Guvern nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură, publicată în M.O. nr. 828 din 2 decembrie 2009;
 3. Legea nr. 311/2003, republicată, muzeelor şi colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare publicată în M.O. nr. 207 din 24 martie  2014;
 4. Legea nr. 53/2003 - CODUL MUNCII, republicată, publicată în M.O. nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în M.O. nr. 618 din 18.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
 6. Legea 215/2001 republicată, a administraţiei publice locale, publicată în M.O. nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice publicată în M.O. nr.877 din 28.12.2010;
 8. Ordonanța de Urgență nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice publicată în M.O. nr. 925/18.12.2014.

       Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management şi Caietul de obiective, sunt publicate pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Ialomiţa www.cicnet.ro şi a Muzeului Agriculturii Slobozia  www.muzeulagriculturii.ro.

       Informaţii suplimentare se pot obţine de la Consiliul Judeţean Ialomiţa, Compartimentul Resurse Umane, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. II, cam 34 sau la telefon 0243230200 int. 234.

 

PREȘEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ   

categorie 

concursuri
fisiere: