Concurs de promovare

 

ANUNŢ

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, Slobozia, organizează concurs de promovare în grad profesional, în data de 21.01.2014, ora 10.

Programul concursului este următorul:

 

Data concursului

21.01.2014

Perioada în care se depun dosarele de înscriere

20.12.2013-08.01.2014

Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere

Consiliul Judeţean Ialomiţa

Selectarea dosarelor

09-15.01.2014 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Proba scrisă

21.01.2014 ora 10.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Interviu

23.01.2014 ora 12.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

 

 

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:

-formular de înscriere;

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

 

 

Bibliografia necesară în vederea susținerii concursului de promovare în grad profesional în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare este alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:

 

 1. Constituţia României;

 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;

 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

 4. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;

 5. O.G. nr. 27/2002 privind reglemenatrea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

 6. Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 10/18.03.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;

 7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia publică;

 8. Legea nr. 511/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

 

Bibliografia necesară în vederea susținerii concursului de promovare în grad profesional în cadrul Direcţiei Buget Finanţe este alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;

 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

 3. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;

 4. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii;

 5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

 6. OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;

 7. OMFP 1954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice;

 8. OMFP 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

 9. O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.

 

 

Bibliografia necesară în vederea susținerii concursului de promovare în grad profesional în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, este alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;

 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

 3. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;

 4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

 5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

 

 

 

Bibliografia necesară în vederea susținerii concursului de promovare în grad profesional în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, este alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;

 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

 3. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;

4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

5. Hotărârea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

6. Hotărârea Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

7. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 22/ 2007;

8. Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

 

 

 

 

categorie 

concursuri, 2013