Concurs promovare în grad profesional

 

ANUNŢ

În data de 16.02.2015, ora 10, se organizează concurs de promovare în grad profesional, pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate.

Programul este următorul :

 

Data concursului

16.02.2015

Perioada în care se depun dosarele de înscriere

14.01-02.02.2015

Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere

Consiliul Judeţean Ialomiţa

Selectarea dosarelor

03-09.02.2015 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Proba scrisă

16.02.2015 ora 10.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Interviu

18.02.2015 ora 12.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

 

 

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:

-formular de înscriere ;

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

 

Bibliografia

necesară în vederea susținerii concursului de promovare în grad profesional în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Compartiment Juridic este alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;

 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

 3. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;

 4. Codul Civil – persoana juridică; proprietatea publică; contractul;

 5. Codul de Procedură Civilă – competenţa materială şi teritorială; procedura în faţa primei instanţe; apelul şi căile extraordinare de atac;

 6. Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ;

 7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

 8. Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa.

 

 

Bibliografia

necesară în vederea susținerii concursului de promovare în grad profesional în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Compartiment Integrare Europeană, Dezvoltare Regională, Parteneriate Interne şi Internaţionale este alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;

 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

 3. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;

 4. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

 5. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

 6. Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa.

 

 

Bibliografia

necesară în vederea susținerii concursului de promovare în grad profesional în cadrul Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, este alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;

 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

 3. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;

 4. Lege nr. 50 / 29 .07. 1991 privind autorizarea lucăarilor de construcţii ;

 5. Ordin 839/ 12.10.2009 pentru aprobarea NM de aplicare a Legii nr.50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

 6. Lege nr. 350 /06.07.2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

 

 

Bibliografia

necesară în vederea susținerii concursului de promovare în grad profesional în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, este alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;

 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

 3. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;

 4. Lege nr. 339 /03.12.2007privind promovarea strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale judeţene şi locale;

 5. H.G.R nr. 759/11.07.2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale;

 6. H.G.R. nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

 

 

Bibliografia

necesară în vederea susținerii concursului de promovare în grad profesional în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, este alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:

 

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;

 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

 3. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;

 4. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006;

 5. H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

 6. H.G. nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

 7. Instrucţiuni nr. 1/2013 emise în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) şi art 188 alin (3) lit. c) din O.U.G.nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

 8. Ordin ANRMAP nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie.

***

categorie 

concursuri