Concurs pentru un post de consilier juridic debutant

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, Slobozia, scoate la concurs în data de 11.03.2014, ora 10°°, un post de consilier juridic debutant.

 

Consilier juridic- grad profesional debutant Compartiment Patrimoniu Public şi Privat,

Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu

Data concursului 11.03.2014
Data pâna la care se depun dosarele de înscriere 26.02.2014
Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere Consiliul Judeţean Ialomiţa
Data, ora şi locul desfăşurării fiecărei probe:  
Selectarea dosarelor 27.02-05.03.2014 Consiliul Judeţean Ialomiţa
Proba scrisă 11.03.2014 ora 10.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa
Interviu 13.03.2014 ora 12.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa
Nivelul postului:  
Funcţia publică corespunzătoare categoriei: De execuţie
Clasa: I
Pregătirea de specialitate: Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice
Condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie  
Cerinţe specifice:  

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului de consilier juridic debutant

Compartiment Patrimoniu Public şi Privat

Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu

 

  • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

  • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Hotărârea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Hotărârea Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

  • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 22/ 2007;

  • Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.


 

Dosarul de inscriere

Dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate - număr pagini;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire). 
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

 

categorie 

concursuri, 2014