Conducerea operativă

Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa


 

VICTOR MORARU

DATE BIOGRAFICE

 • Data şi locul naşterii: 24.11.1967
 • Naţionalitatea: română
 • Starea civilă: divorțat, un copil
 • Domiciliul: Localitatea Amara, jud. Ialomiţa

STUDII

Superioare 

Octombrie 2002 -  iunie 2006 - Jurist- Universitatea "Nicolae Titulescu" 

Octombrie 2006 -  iunie 2007 - Master- Dreptul afacerilor- Universitatea ”Nicolae Titulescu"

 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ

 • 20.06.2000 – 24.06.2016

 Primar - Primăria Oraşului Amara

 • 1991 - 1994 

Administrator - responsabil achiziţii
S.C.MIRO S.R.L MILANO

 • 12.06.1988 - 05.06.1991 

Metrolog - verificări aparate de măsură şi control
Institutul de Metrologie

Cursuri

-Fondurile structurale -O provocare pentru oraşele româneşti -Fundaţia Pentru Progres şi Dezvoltare Locala-Cursul: Managementul implementarii proiectelor din Măsura 2.1, a programului SAPARD 
- Uniunea Europeana, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Administraţiei şi Internelor - Cursul: Întărirea capacităţii instituţionale a administraţiei publice româneşti în vederea realizării descentralizării financiare
- Vizita de studiu în Austria - Cursul: Managementul apelor reziduale, Managementul situaţiilor de criza în caz de dezastru natural, Dezvoltarea locala şi turistică
- Centru de Formare Continua - Curs: Responsabilităţile ordonatorului de credite privind finanţarea
- Institutul European din România - Curs: Afaceri europene şi Managementul ciclului de proiect
- Conferinţa anuala Euromoney organizată la Napoli - Curs: Finanţare la nivel local şi regional în Europa
- Centrul National de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală - Curs: Factori cheie în  administraţia locală
- Centrul Regional de formare continuă pentru administraţia publică locală Timişoara - Cursul: Achiziţii publice
- Centrul Naţional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală - Curs: Strategii privind dezvoltarea unităţilor administrative teritoriale
- Public Research – Curs: Control intern managerial
 - Centrul Zonal de Pregatire de Protectie Civila Craiova – Curs de perfectionare in managementul situatiilor de urgenta
-  Harrison Consulting – Curs: Rolul Primarului in Achizitiile Publice

-  Institutul Diplomatic Roman – Curs: Politica externa si diplomatie (octombrie  2015–martie 2016

Competenţe manageriale complexe:
- Membru în Comitetul Regiunilor din Europa
- Presedinte al Asociatiei Nationale a Statiunilor Balneare si Balneoclimatice din Romania
- Vicepresedinte al Asociatiei Oraselor din Romania
- Vicepresedinte al Societatii Nationale de Cruce Rosie Filiala Ialomita
- Membru in Comitetul de Monitorizare al Programului Operational Regional 
- Membru in Biroul Executiv al Consiliului Consultativ din cadrul Ministerului Turismului
- Membru in Comisia de Apel a Comitetului de Asigurare a  Impartialitatii al A.S.R.O.


Competenţe în domeniul managementului de proiect
In decursul activitatii, pe perioada celor patru mandate la primaria orasului Amara,am participat la elaborarea si implementarea urmatoarelor proiecte:

Proiect  "Reabilitarea infrastructurii in zona lacului Amara",programul PHARE 2000.

Proiect: Pregatirea inchiderii  depozitelor neconforme de deseuri din Orasul Amara, prin Programul PHARE 2005 

Proiect: Imbunatatirea sistemului de salubrizare, colectare si gestionare a deseurilor in orasul Amara, in vederea reabilitarii mediului, protejarii  sanatatii populatiei si cresterii calitatii vietii in cadrul comunitatii –  prin Programul PHARE 2004

Proiect: Imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa potabila in orasul Amara prin introducerea unor elemente tehnologice noi: front captare, conducta aductiune si extinderea sistemului de canalizare – prin Programul PHARE 2006

Proiect: Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de drumuri in statiunea balneara  Amara, derulat prin  Programul Operational Regional 2007-2013 , Axa 2

Proiect : Reabilitarea parcului balnear din statiunea Amara derulat prin Programul Operational Regional 2007-2013  Axa 5, Domeniul Major de Interventie 5.2.

Proiect: Amara – izvor de sanatate, taram de recreere, derulat prin Programul Operational Regional 2007-2013  Axa 5, Domeniul Major de Interventie 5.3.

Proiect: Realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice pentru consum propriu, prin valorificarea resurselor de energie regenerabila, oras Amara, judetul Ialomita, proiect derulat prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa 4.2

Proiect: Statie de epurare si colector de evacuare spre emisar in localitatea Amara, judetul Ialomita – derulat prin Sistemul integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori.

Proiect: Centrul National de Informare si Promovare Turistica Amara, proiect derulat  prin Programul Operational Regional 2007-2013  Axa 5

 

 

 

 

 

Atribuţii 

ale președintelui Consiliului Judeţean

 

 

 • conduce  şedinţele consiliului  judeţean  şi  dispune  măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;
 • asigură executarea hotarârilor consiliului judeţean;
 • prezintă consiliului judeţean, anual sau la cererea consilierilor judeţeni aprobată cu votul majorităţii membrilor săi în funcţie, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor sale şi a hotărârilor consiliului judeţean;
 • propune consiliului  judeţean  numirea,  sancţionarea,  modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilorde muncă, în condiţiile  legii,  pentru  conducătorii  instituţiilor  şi serviciilor  publice  de interes judeţean;
 • exercită funcţia de ordonator principal de credite;
 • întocmeşte  proiectul  bugetului  judeţului  şi  contul  de încheiere a exerciţiului  bugetar  şi  le  supune  spre aprobare consiliului judeţean,în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;
 • coordonează realizarea serviciilor publice şi de utilitate publică de interes judeţean prestate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului judeţean sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean;
 • emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege sau prin hotărâre a consiliului judeţean;
 • coordonează şi controlează organismele prestatoare de servicii publice şi de  utilitate  publică  de  interes  judeţean  înfiinţate  de  consiliul judeţean  şi subordonate acestuia;
 • coordonează  şi  controlează  realizarea  activităţilor  de  investiţii şi reabilitare a infrastructurii judeţene;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicepreședintele Consiliului Judeţean Ialomița 

EMIL CĂTĂLIN GRIGORE

DATE BIOGRAFICE

 • Data naşterii: 23.01.1975
 • Naţionalitatea: romana
 • Starea civilă: căsătorit, doi copii
 • Domiciliul: Feteşti, Ialomiţa

STUDII
 • ​   1997
Diploma de licenta  - ​Biologie- „Studiul faunei asociate algelor macrofite de la litoralul romanesc al Marii Negre”- Universitatea „Ovidius” Constanta
 • 1999
Diploma de Studii Aprofundate „Biotehnie si ecotehnie marina și costiera”  Universitatea „Ovidius” Constanța
 • 2005
Diploma de Doctor - Doctor în Stiinte Biologice Universitatea „Babes – Bolyai” Romania
 
 

 ACTIVITATEA PROFESIONALĂ

 • septembrie 2015 – iunie 2016  

​          Inspector Școlar General Adjunct -Inspectoratul Școlar al Județului Ialomița

 • 2014–2015

        Profesor de biologie - Liceul Teoretic “Carol I” Fetesti

 • 2012 - 2014

      Director adjunct și Profesor de biologie - Liceul Teoretic  “Carol I” Fetesti

 • 2013

     Mentor in cadrul proiectului POSDRU ID 63055 "Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice" 

 • 2012-2013

Formator - POSDRU ID 54379 "Profesionisti in Educatie Europeana si Reforma" PEER - Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi 

 • 2011 - 2012

Tutore in cadrul POSDRU ID 62047 "Profesionisti romi in domeniul medical Pregătirea tinerilor de etnie roma pentru admiterea la facultatea de medicină Active Watch, Open Society Institute, Fundatia Roma Education Fund, SASTIPEN

 • 2011-2012

Expert tehnic realizare Plan de Dezvoltare Locală – Asociaţia Grupul Local de Acţiune Locală „Dunărea de Jos” Realizarea Planului de Dezvoltare Locală, Ialomiţa PNDR, Axa 4, LEADER

 • Mai-iunie 2011

Formator POSDRU ID 55330 "Implementarea standardelor de referinta" -Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), Bucuresti

 • Septembrie 2008 – septembrie 2012

Profesor de biologie - Liceul Teoretic  “Carol I” Fetesti 

 • Octombrie 2005 – august 2008

Mentor -Activitate de formare a cadrelor didactice din învăţământul obligatoriu în cadrul Componentei 1, Subcomponenta 1.1 a Proiectului pentru Învăţământ Rural – « Dezvoltare profesională prin activităţi derulate în şcoală) Unitatea Judeţeană de Implementare a Proiectului pentru învăţământ Rural Ialomiţa

 • Martie 2005 -septembrie 2005

Facilitator- Proiectul pentru Invăţământ Rural – « Întărirea legăturii dintre şcoală şi comunitate »                 Centrul Educaţia 2000+ Bucureşti

 • 2001 -2005

Inspector scolar responsabil cu dezvoltarea institutionala, cooperare internationala, alternativa educationala si invatamantul particular - Inspectoratul Scolar al Judetului Ialomita
 

 • 2001 - 2002

Profesor metodist - Activitate de formare continuă a cadrelor didactice pentru dezvoltare profesională Casa Corpului Didactic Ialomiţa
 

 • 2000-2001

Profesor de biologie - Liceul Teoretic  “Carol I” Fetesti Invatamant preuniversitar

 • Anul univesitar 1999-2000

Asistent universitar -  Universitatea « Ovidius » Constanţa, Facultatea de Ştiinţele Naturii, Catedra de Biologie Vegetală

 • 1997-2000

Profesor de biologie - Grupul Scolar de Industrie Alimentara Fetesti, Ialomita

 

Vicepreședintele Consiliului Judeţean

Ialomiţa

  

IONEL GAE

DATE BIOGRAFICE

 • Data naşterii: 12.01.1967
 • Locul nașterii:  Iazu, Ialomița
 • Naţionalitatea: romana
 • Starea civilă: căsătorit, un copil
 • Domiciliul:Slobozia, Ialomiţa

STUDII

 • 1993
Academia de Politie A.I. Cuza București 
 • 1999
 Facultatea de Drept - Universitatea Bucuresti 
    Licențiat  în Drept

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ

 • 2010-2016

Baroul Tulcea - avocat 

 • 2009

Inspector Șef la D.A.D.L. Constanta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atribuțiile Vicepreședinților Consiliului Judeţean Ialomiţa

 • exercită atribuţiile delegate prin dispoziţie de către preşedinte şi răspund în faţa acestuia de aducerea lor la îndeplinire
 • răspund în faţa consiliului, de buna funcţionare a administraţiei publice judeţene, în domeniile în care le-au fost delegate atribuţii conform prevederilor prezentului Regulament
 • în cazul absenţei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, vicepreşedintele desemnat de acesta prin dispoziţie îndeplineşte în mod corespunzător atribuţiile prevăzute de prezentul Regulament în sarcina preşedintelui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretarul Județului Ialomița

foto Secretar Adrian Ionescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele:        IONESCU

Prenumele:    ADRIAN - ROBERT
Data  şi locul naşterii:    16.11.1976, MUNICIPIUL SLOBOZIA
Naţionalitatea:    ROMĂNĂ

 

STUDII
Generale:                1983 – 1991: Şcoala Generală Nr.3 Slobozia
Medii (liceale):         1991-1996: Şcoala Normală “Matei Basarab” Slobozia Profil Pedagogic
Superioare:             1996-2000: Facultatea de Drept – Bucureşti
Postuniversitare:    2003 –2005: Masterat – “ Puterea Executivă şi Administraţia Publică”  – Facultatea de Administraţie Publică din cadrul S.N.S.P.A. Bucureşti     
LIMBI STRĂINE şi nivelul cunoaşterii:   Limba engleză - nivel mediu       

Operare calculator : Windows, Word, PowerPoint, Excel, Internet
Permis conducere : categoria B
Stare civilă:    Căsătorit 


ACTIVITATEA PROFESIONALĂ

Locul de muncă actual: Octombrie 2012 - prezent
Unitatea: CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA
Funcţia: Secretar  General al Judeţului Ialomiţa
Adresa:  Piaţa Revoluţiei, nr. 1, Slobozia, Jud. Ialomiţa

Locuri de muncă anterioare

Iunie – septembrie 1995:    Realizator programe - Radio “Campus” Slobozia
Septembrie – octombrie 1996 :    Învăţător – Şcoala Nr.2 Slobozia  
Octombrie 1998 – februarie 1999: Operator de interviu  I.R.S.O.P. Bucureşti
Februarie –iunie 1999:        Agent de vânzări "Amway" România  
Februarie 2001- ianuarie 2005:     Consilier Prefect – Prefectura Judeţului Ialomiţa
Ianuarie – mai 2005:         Expert – Birou Parlamentar Deputat Alecsandru Ştiucă
Mai 2005 – mai 2007:        Șef Serviciu Evidenţa Persoanelor - Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa
Mai 2007- mai 2009:        Consilier Preşedinte – Consiliul Judeţean Ialomiţa
Mai - Octombrie 2009:        Director Adjunct – Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa
Octombrie 2009 – Octombrie 2012: Consilier Preşedinte – Consiliul Judeţean Ialomiţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atribuţii ale 

Secretarului Județului Ialomița

 

 • avizează,  pentru  legalitate,  prin  contrasemnare,  hotărârile Consiliului Judeţean Ialomiţa şi dispoziţiile Preşedintelui acestuia
 • participă la şedinţele Consiliului Judeţean  Ialomiţa; participarea sa la şedinţe  este  obligatorie,  cu  excepţia situaţiilor  în  care  este  plecat  în străinătate, se află în concediu de odihnă, concediu de boală sau în alte situaţii care fac imposibilă participarea
 • asigură  realizarea  procedurilor  de  convocare  a Consiliului  Judeţean Ialomiţa şi lucrările de secretariat 
 • comunică ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Judeţean Ialomiţa  şi asigură redactarea procesului-verbal al şedinţelor;
 • asigură  afişarea  procesului-verbal  de  şedinţă  la  sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa  şi pe pagina de internet în termenul prevăzut de lege
 • pregăteşte  lucrările  supuse  dezbaterii Consiliului  Judeţean  Ialomiţa  şi comisiilor de specialitate ale acestuia
 • asigură  redactarea  şi  definitivarea  hotărârilor  adoptate  de Consiliului Judeţean Ialomiţa
 • organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa  şi a dispoziţiilor Preşedintelui acestuia
 • asigură gestionarea  procedurilor  administrative  privind  relaţia  dintre Consiliului  Judeţean  Ialomiţa  şi  Preşedintele acestuia,  precum  şi  între aceştia şi prefect
 • asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele  interesate  a  hotărârilor Consiliului  Judeţean  Ialomiţa,   în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • urmăreşte respectarea prevederilor art. 46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  referitoare  la  conflictele  de  interese  cu  caracter  patrimonial 
 • informează Preşedintele cu privire la existenţa situaţiilor constatate şi face cunoscut   consilierilor judeţeni sancţiunile  prevăzute  de  lege,  în  cazul încălcării acestor prevederi
 • eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu excepţia celor clasificate, confirmând autenticitatea copiilor cu actele originale existente în arhivă
 • acordă membrilor Consiliului Judeţean Ialomiţa asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii lor, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor dezbătute şi aprobate de consiliu
 • prezintă, la cererea Preşedintelui Consiliului  Judeţean Ialomiţa, punctul său de vedere, în scris sau verbal, cu privire la legalitatea proiectelor de hotărâri aflate în dezbaterea consiliului sau a altor măsuri supuse deliberării  consiliului
 • este  preşedintele  Comisiei  Judeţene  pentru  Protecţia  Copilului  şi al Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Ialomiţa,  îndeplinind  obligaţiile  ce-i   revin   potrivit   legii

 

categoria articolului 

Consiliul Județean