Cont anual executie 2010

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu

al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2010

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 2272 din 05.04.2011 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa,

Examinând:

- Raportul nr. 2131 din 29.03.2011 al Direcţiei Buget Finanţe;

- Raportul nr. 2683 din 19.04.2011 al Comisiei juridice şi de disciplină;

- Raportul nr. 2775 din 21.04.2011 al Comisiei economico-financiare, protecţia mediului şi turism;

- Raportul nr. 2758 din 21.04.2011 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi dezvoltare regională;

- Raportul nr. 2735 din 20.04.2011 al Comisiei pentru învăţământ, muncă, sănătate, familie şi asistenţă socială;

- Raportul nr. 2717 din 20.04.2011 al Comisiei pentru cultură, culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe,

În conformitate cu:

- prevederile art.91 alin.(3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.104 alin.(4) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art.97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art.1 Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi situaţiile financiare pe anul 2010, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la cunoştinţă publică.

 

Art.3 Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, va fi comunicată direcţiilor de specialitate şi instituţiilor implicate, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa.

 

PREŞEDINTE,

Contrasemnează,

Vasile Silvian CIUPERCĂ Secretarul judeţului Ialomiţa

Constantin STOENESCU

 

 

Nr. 24

Adoptată la Slobozia

Astăzi 27.04.2011

 

Contul anual de executie a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa pentru anul 2010

Situatii financiare anuale la 31.12.2010

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi situaţiile financiare pe anul 2010

categorie 

contul anual de executie