Cont anual executie 2011

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2011

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 2025 din 27.03.2012 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa,

Examinând:

- Raportul nr. 2056 din 28.03.2012 al Direcţiei Buget Finanţe;

- Raportul nr. 3386 din 18.05.2012 al Comisiei juridice şi de disciplină;

- Raportul nr. 3393 din 18.05.2012 al Comisiei economico-financiare, protecţia mediului şi turism;

- Raportul nr. 3375 din 18.05.2012 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi dezvoltare regională;

- Raportul nr. 3401 din 18.05.2012 al Comisiei pentru învăţământ, muncă, sănătate, familie şi asistenţă socială;

- Raportul nr. 3421 din 21.05.2012 al Comisiei pentru cultură, culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe,

În conformitate cu:

- prevederile art.91 alin.(3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.104 alin.(4) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art.97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi situaţiile financiare pe anul 2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la cunoştinţă publică.

 

Art.3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată direcţiilor de specialitate şi instituţiilor implicate, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa.

PREŞEDINTE,

Contrasemnează,

Vasile Silvian CIUPERCĂ Secretarul judeţului Ialomiţa

Constantin STOENESCU

 

 

Nr. 27

Adoptată la Slobozia

Astăzi 23.05.2012

 

Contul anual de executie a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa pentru anul 2010

Situatii financiare anuale la 31.12.2011

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi situaţiile financiare pe anul 2010

 

categorie 

contul anual de executie