Convocare ședinta ordinară a Consiliului Județean Ialomița în data de 27.09.2018, ora 15,00

Comunicate, transparență decizională

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 27.09.2018, ora 15,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 05.09.2018.

Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/10.03.2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

1.proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/10.03.2017

Rapoarte comisii specialitate

 2. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;

2 proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia

Rapoarte comisii specialitate

 3. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia în vederea realizării obiectivului de investiții ” Extinderea staţiei de tratare apă a municipiului Slobozia în vederea creșterii gradului de siguranță a tratării apei în condițiile variației concentrațiilor de poluanți din apa brută pentru asigurarea respectării tuturor parametrilor de potabilitate conform reglementărilor în vigoare a apei potabile”;

3 proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia

Rapoarte comisii specialitate

 4. proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 295 din 11.09.2018 şi aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018;

4.proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 295 din 11.09.2018

Rapoarte comisii specialitate

 5. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2018;

5. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia

Rapoarte comisii specialitate

 6. proiect de hotărâre privind rectificarea hotărârilor Consiliului Județean Ialomița referitoare la obiectivul de investiții ” Modernizare drum județean DJ 203F, DN2C (Grivița) – Smirna – Iazu -  Scânteia – Valea Ciorii - DN 21A, Km 0+000 – Km 25+350 ”;

proiect de hotărâre privind rectificarea hotărârilor Consiliului Județean Ialomița referitoare la obiectivul de investiții ” Mdernizare drum județean DJ 203F

Rapoarte comisii specialitate

  7. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 loturi și a indicatorilor tehnico –economici, faza PT+DE, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203 F, DN2C  (Grivița) – Smirna –Iazu – Scânteia –Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350”;

proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 loturi

Rapoarte comisii specialitate

  8. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare drum județean DJ 203F, DN2C (Grivița) – Smirna – Iazu –Scânteia - Valea Ciorii – DN 21A, Km 0+000-Km 25+350” ;

proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltaare Locală - Modernizaredrum județean DJ 203F

Rapoarte comisii specialitate

  9. proiect de hotărâre  privind  modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 79 din 14.12.2012 privind aprobarea „Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada  01.05.2013 – 30.06.2019’’, cu modificările şi completările ulterioare;

proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 79 din 14.12.2012

Rapoarte comisii specialitate

  10. proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean, prin curse regulate încheiate cu operatorul de transport S.C. MILLENIUM TRANS IMPEX  S.R.L., operatorului de transport  S.C. VASILE TAXI S.R.L.;

proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean

Rapoarte comisii specialitate

 11. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 38 din 22.09.2016 privind aprobarea componenţei  Comisiei Tehnice  de Amenajare  a Teritoriului şi Urbanism Ialomiţa şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia;

proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 38 din 22.09.2016

Rapoarte comisii specialitate

 12. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 26 din 26.03.2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;

proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 26 din 26.03.2018

Rapoarte comisii specialitate

 13. proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei nominale a Comisiei Judeţene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ialomiţa şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestei comisii;

13.proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei nominale a Comisiei Judeţene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Rapoarte comisii specialitate

 14. proiect de hotărâre privind aprobarea  fuziunii prin absorbție a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița;

proiect de hotărâre privind aprobarea fuziunii prin absorbție a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului

Rapoarte comisii specialitate

 15. proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în  administrarea Ministerului Tineretului și Sportului,  în proprietatea publică a judeţul Ialomiţa;

proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor bunuri imobile proprietate publică a statului 

Rapoarte comisii specialitate

 16. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.52 din 26.04.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Ialomiţa;

proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.52 din 26.04.2018

Rapoarte comisii specialitate

 17. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 213 din 19.12.2017 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2018;

proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 213 din 19.12.2017

Rapoarte comisii specialitate

 18. proiect de hotărâre privind concesionarea unor terenuri cu destinație agricolă – categoria de folosință arabil, proprietatea publică a județului Ialomița, situate în extravilanul comunei Giurgeni;

proiect de hotărâre privind concesionarea unor terenuri cu destinație agricolă – categoria de folosință arabil

Rapoarte comisii specialitate

19. proiect de hotărâre privind arendarea unui teren cu destinație agricolă – categoria de folosință arabil, proprietatea privată a județului Ialomița, situat în extravilanul comunei Giurgeni;

proiect de hotărâre privind arendarea unui teren cu destinație agricolă – categoria de folosință arabil

Rapoarte comisii specialitate

20. proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumului județean DJ 201;

proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase

Rapoarte comisii specialitate

21. proiect de hotărâre privind  desemnarea unui  reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Slobozia, județul Ialomița, pentru anul școlar 2018 – 2019;

proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Slobozia

Rapoarte comisii specialitate

22. proiect de hotărâre privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița, pentru anul școlar 2018 – 2019;

proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa

Rapoarte comisii specialitate

23. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2018 – 2019.

proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa

Rapoarte comisii specialitate