Dispoziții - 2009

Dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa

2009

DISPOZIŢIE privind reactualizarea componenţei Comandamentului operativ pentru supravegherea evoluţiei evenimentelor care pot provoca situaţii de urgenţă
DISPOZIŢIE privind constatarea suspendării de drept a contractului individual de muncă pentru domnul Cochirleanu Dumitru, şofer în cadrul Serviciului Protocol Administrativ, Protecţia Muncii
DISPOZIŢIE privind aprobarea premiului anual pe 2008 pentru salariaţii aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind reactualizarea componenţei Comitetului de Monitorizare şi Supervizare a Proiectului „Ranforsarea şi Modernizarea DJ 201B pe traseul Ciochina-Orezu-Raşi
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Dinu Ion în funcţia de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, treapta de salarizare 3, în cadrul Direcţiei Urbanism, Amenaharea teritoriului şi Lucrări Publice, Autoritatea Judeţeană de Transport
DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei de întocmire şi de redactare a documentaţiei pentru elaborarea ofertelor în vederea concesionării unui teren în suprafaţă de 30 mp, situat în intravilanul municipiului Slobozia
DISPOZIŢIE privind suspendarea raportului de serviciu pentru doamna Gheorghe Luiza-Ştefania, inspector în cadrul Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice, Serviciul Investiţii şi Servicii Publice, Compartiment Infrastructură Mediu, la iniţiativa sa pe perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani
DISPOZIŢIE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în cadrul Comisie judeţene de acreditare a furnizorilor de servicii sociale
DISPOZIŢIE privind modificarea sporului de vechime pentru doamna Neagu Cristina, în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant,în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buuget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, Compartiment Analiza şi Sinteză Bugetară
DISPOZIŢIE privind reluarea activităţii de către doamna Gurlea Cristina-Graţiela, în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, treapta de salarizare 2, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Compartimentul Achiziţii
DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor executate la obiectivul „Întreţinere şi reparaţii curente drumuri judeţene - 2008”, conform Acordului contractual nr. 130/06.11.2008
DISPOZIŢIE privind desemnarea inginerului pentru obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 212, Ţăndărei - Feteşti Km 83+075-100+915 şi Mihail Kogălniceanu DN2A Km 68+295-Km 72+182 (etapa II)”, conform Contractului de lucrări nr. 150/31.12.2008
DISPOZIŢIE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în cadrul Comisiei judeţene de atribuire de denumiri
DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului din data de 25.02.2009 (proba scrisă) şi 27.02.2009 (interviul), pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier juridic principal, în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Serviciul Juridic Coordonare Organizare, Compartimentul Juridic
DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului din data de 02.03.2009 (proba scrisă) şi 04.03.2009 (interviul), pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de şef serviciu Patrimoniu Public şi Privat, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu
DISPOZIŢIE privind desemnarea funcţionarului de securitate pentru a îndeplini atribuţiile structurii de securitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind suspendarea de drept a raportului de serviciu pentru doamna Buzu Creola-Daniela, consilier în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Compartimentul Integrare Europeană, Dezvoltare Regională şi Parteneriate Interne şi Internaţionale
DISPOZIŢIE privind aprobarea procedurii standard pentru „Elaborarea, evidenţa şi urmărirea contractelor încheiate de Consiliul Judeţean Ialomiţa”
DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei de recepţie finală la obiectivul „Întreţinere şi reparaţii curente drumuri judeţene - covoare asfaltice”, conform Contractului de lucrări nr. 54/17.10.2007
DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei de recepţie finală la obiectivul „Întreţinere şi reparaţii curente drumuri judeţene - 2007”, conform Contractului de lucrări nr. 18/04.05.2007
DISPOZIŢIE privind completarea locului vacant din cadrul Comisiei pentru reconstituirea vechimii în muncă Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind promovarea în gradul profesional imediat superior a doamnei Stanciu Ecaterina-Claudia, în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, gradul profesional superior, treapta de salarizare 3, în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Compartimentul Integrare Europeană, Dezvoltare Regională şi Parteneriate Interne şi Internaţionale
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitei Stoica Simona-Eugenia de schimbare pe cale administrativă a prenumelui fiului său minor Stoica Cornel, din „Cornel” în „Cornel Nicuşor”
DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi aprobarea Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare
DISPOZIŢIE privind desemnarea doamnei Buciu Crety, consilier în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Compartimentul Resurse Umane, responsabil cu aplicarea prevederilor de reglementare a normelor generale în domeniul formării profesionale a funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind modificarea sporului de vechime pentru doamna Neagu Adriana în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional principal, treapta de salarizare 1, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Finanţe Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, Compartiment Finanţare Investiţii Publice
DISPOZIŢIE privind modificarea sporului de vechime pentru domnul Petre Daniel în funcţia de şofer în cadrul Serviciului Protocol Administrativ, Protecţia Muncii
DISPOZIŢIE privind constituirea grupului de lucru pentru elaborarea proiectelor de documente de politici publice
DISPOZIŢIE privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii „Urmărire lucrări şi monitorizare în perioada de garanţie la obiectivul Modernizare drum judeţean DJ201 A, tronson I”
DISPOZIŢIE privind încetarea suspendării contractului individual de muncă pentru domnul Cochirleanu Dumitru, şofer în cadrul Serviciului Protocol Administrativ, Protecţia Muncii
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitei Diyar Lucica de schimbare pe cale administrativă a numelui fiului său Diyarbekirli Mert - Daniel din „Diyarbekirli” în „Diyar”
DISPOZIŢIE privind repartizarea pe trimestre a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2009 Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 3a Anexa nr. 4 Anexa nr. 4a Anexa nr. 5 Anexa nr. 5a
DISPOZIŢIE privind desemnarea persoanei care să reprezinte Consiliul Judeţean Ialomiţa în Unitatea de Implementare a Proiectului „Metode moderne de ocupare pentru mediul rural din judeţele Tulcea şi Ialomiţa”
DISPOZIŢIE privind acordarea salariilor de merit pentru salariaţii din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind modificarea sporului de vechime pentru doamna Năstase Tănuşa, în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, gradul profesional superior, treapta de salarizare 1, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, Compartimentul Buget Contabilitate
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Nicolae Petruţa-Mirela în funcţia publică definitivă de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, treapta de salarizare 3, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, Compartimentul Buget Contabilitate
DISPOZIŢIE privind conducerea şedinţei Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 15.05.2009
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitului Bezea Constantin de schimbare pe cale administrativă a prenumelui său din „Constantin” în „Valentin - Constantin”
DISPOZIŢIE privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică „Servicii de reparare şi întreţinere a automobilelor, servicii de inspecţie tehnică a automobilelor Consiliului Judeţean Ialomiţa, Centrului Militar Judeţean Ialomiţa şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă - Barbu Catargiu - Serviciul protecţie Civilă al judeţului Ialomiţa”
DISPOZIŢIE privind suspendarea raportului de serviciu pentru doamna Buzu Creola-Daniela, consilier în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Compartimentul Integrare Europeană, Dezvoltare Regională şi Parteneriate Interne şi Internaţionale, la iniţiativa sa pe perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani
DISPOZIŢIE privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu pentru doamna Albu Victoria, referent de specialitate în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu Public şi Privat
DISPOZIŢIE privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii „Urmărire lucrări şi monitorizare în perioada de garanţie la obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ201 A, tronson II”
DISPOZIŢIE privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică furnizare consumabile pentru maşini de fotocopiat, imprimante şi produse de papetărie
DISPOZIŢIILE de la nr. 63 la nr. 79 din 21.05.2009 privind avansarea în treapta de salarizare imediat superioară a unor funcţionari din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 212 Feteşti - Ţăndărei Km 100+915-105+915, Km 76+900 - 83+075 (etapa I)”, conform Contractului de lucrări nr. 61/09.11.2007
DISPOZIŢIE privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică „carburanţi auto - anul 2009, pentru Consiliul Judeţean Ialomiţa, Centrul Militar Judeţean Ialomiţa şi Serviciul de Protecţie civilă din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă - Barbu Catargiu - al judeţului Ialomiţa”
DISPOZIŢIE privind suspendarea de drept a contractului individual de muncă pe perioadă determinată a domnului Ionescu Adrian-Robert, consilier în cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului judeţean Ialomiţa, pe perioada desfăşurării contractului de management în funcţia de Director coordonator adjunct în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind reluarea activităţii de către domnişoara Oancea Georgeta, inspector în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Compartimentul Integrare Europeană, Dezvoltare Regională şi Parteneriate Interne şi Internaţionale
DISPOZIŢIE privind suspendarea de drept a contractului individual de muncă pe perioadă determinată a domnului Bucur Iulian, consilier în cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului judeţean Ialomiţa, pe perioada desfăşurării contractului de management în funcţia de Director coordonator în cadrul Oficiului Judeţean de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind transferul la cerere al domnişoarei Oancea Georgeta, inspector în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Compartimentul Integrare Europeană, Dezvoltare Regională şi Parteneriate Interne şi Internaţionale, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Căzăneşti
DISPOZIŢIE privind acordarea licenţei de traseu, firmei SC DIANA TRANS SRL în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitei Sencu Maria de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din „Sencu” în „Capră”
DISPOZIŢIE privind reluarea activităţii de către doamna Albu Victoria, referent de specialitate în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu Public şi Privat
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Neagu Cristina, în funcţia publică definitivă de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, treapta de salarizare 3, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, Compartimentul Analiză şi Sinteză Bugetară
DISPOZIŢIE privind rechemarea din concediul de odihnă a domnului Cioacă Ilie, director executiv al Direcţiei Coordonare Organizare
DISPOZIŢIE privind delegarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa în perioada 16-18 iunie 2009
DISPOZIŢIE privind modificarea repartizării pe trimestre a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2009 Anexa
DISPOZIŢIE privind modificarea repartizării pe trimestre a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2009 Anexa
DISPOZIŢIE privind rechemarea din concediul de odihnă a domnului Udma Florea, referent de specialitate în cadrul Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice, Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
DISPOZIŢIE privind reluarea activităţii de către doamna Slav Daniela, în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal, treapta de salarizare 3, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, Compartimentul Buget Contabilitate
DISPOZIŢIE privind respingerea cererii numitei Calotă Jeniffer-Ellen de schimbare pe cale administrativă a prenumelui său din „Jeniffer-Ellen” în „Jennifer-Ellen”
DISPOZIŢIE pentru modificarea art.3 alin(1) din Dispoziţia nr.17/18,07,2008 privind aprobarea Normelor proprii şi desemnarea persoanelor cu atribuţii în vederea aplicării prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
DISPOZIŢIE privind modificarea sporului de vechime pentru domnul Dinu Ion în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, treapta de salarizare 3, în cadrul Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice, Autoritatea Judeţeană de Transport
DISPOZIŢIE Privind constituirea Comisiei de recepţie finală la obiectivul „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 101 Dridu – Jilavele”
DISPOZIŢIE privind delegarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa pentru perioada 17.07–15.08.2009
DISPOZIŢIE privind stabilirea componenţei Unităţii de Implementare a Proiectului „Document Strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio-Economică şi Demografică a teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-2020”
DISPOZIŢIE privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articolele şi alineatele bugetului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, pe anul 2009
DISPOZIŢIE privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articolele şi alineatele bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2009
DISPOZIŢIE privind rechemarea din concediul de odihnă a doamnei Mariana-Georgeta Codleanu, director executiv în cadrul Direcţiei Buget Finanţe
DISPOZIŢIE privind modificarea repartizării pe trimestre a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2009
DISPOZIŢIE privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articolele şi alineatele bugetului Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea”, pe anul 2009
DISPOZIŢIE privind rechemarea din concediul legal de odihnă, pe anul 2009, a doamnei Dragomir Marieta – referent în cadrul Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice
DISPOZIŢIE privind rechemarea din concediul legal de odihnă, pe anul 2009, a domnului Martin Gheorghe – referent specialitate în cadrul Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice
DISPOZIŢIE privind constatarea suspendării de drept a contractului individual de muncă pentru doamna Giuvală Ana, îngrijitor în cadrul Serviciului Protocol Administrativ, Protecţia Muncii
DISPOZIŢIE privind desemnarea domnului Toma Ion – Şef serviciu, Protocol Administrativ, Protecţia Muncii, din cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, ca reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în grupul de lucru pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr.600/2009
DISPOZIŢIE privind delegarea îndeplinirii atribuţiilor secretarului judeţului Ialomiţa, pe perioada concediului de odihnă
DISPOZIŢIE privind constituirea „Comisiei de licitaţie” în vederea valorificării bunurilor sechestrate de la SC CRISTINA C PRODUCTION SRL, societate în insolvenţă
DISPOZIŢIE privind acordarea licenţei de traseu, firmei SC CIRIL COM SRL în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul JILAVELE – URZICENI pentru angajaţii SC MIDAS & Co SRL
DISPOZIŢIE privind acordarea licenţei de traseu, firmei SC CIRIL COM SRL în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul JILAVELE – ARMĂŞEŞTI
DISPOZIŢIE privind acordarea licenţei de traseu, firmei SC CIRIL COM SRL în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul GÂRBOVI – URZICENI
DISPOZIŢIE privind acordarea licenţei de traseu, firmei SC CIRIL COM SRL în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul COŞERENI – URZICENI
DISPOZIŢIE privind acordarea licenţei de traseu, firmei SC CIRIL COM SRL în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul JILAVELE – URZICENI pentru angajaţii SC Fashion Company SRL Urziceni
DISPOZIŢIE privind modificarea repartizării pe trimestre a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2009 Anexa
DISPOZIŢIE privind rechemarea din concediul de odihnă a domnului Lisaru Marian, şef serviciu în cadrul Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice
DISPOZIŢIE privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu pentru doamna Boboc Lucica, inspector în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, Compartimentul pentru Informaţii şi Relaţii Publice
DISPOZIŢIE privind întreruperea concediului de odihnă al domnului Ştefan Muşoiu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind delegarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa în perioada 07-09 septembrie 2009
DISPOZIŢIE privind întreruperea concediului de odihnă al domnului Ioan Martin, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind rechemarea din concediul de odihnă a domnului Toma Ion – şef Serviciu protocol, administrativ, protecţia muncii
DISPOZIŢIE privind delegarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa în perioada 29 septembrie – 02 octombrie 2009
DISPOZIŢIE privind rechemarea din concediul de odihnă a domnului Udma Florea, referent de specialitate în cadrul Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice, Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
DISPOZIŢIILE de la nr. 142 la nr. 158 din 01.10.2009 privind stabilirea salariului de bază al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmare evaluării performanţelor profesionale individuale
DISPOZIŢIE privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de prestări servicii consultanţă pentru asigurarea managementului proiectului cu finanţare europeană „Document Strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio-Economică şi Demografică a teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-2020 - Relizarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Ialomiţa” Cod SMIS2817 Anexa
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitului Ratcovici Mircu de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie şi prenumelui său, din „Ratcovici Mircu” în „Ratcovici Mirko”
DISPOZIŢIE privind completarea Unităţii de Implementare a Proiectului „Document Strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio-Economică şi Demografică a teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-2020” Cod SMIS2817
DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei de recepţie a bunurilor şi serviciilor realizate prin contractele de achiziție publică aferente Proiectului „Document Strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio-Economică şi Demografică a teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-2020” Cod SMIS2817
DISPOZIŢIE privind constatarea încetării suspendării de drept şi reluarea activităţii, în baza aceluiaşi contract individual de muncă pe perioadă determinată, pentru domnul Ionescu Adrian Robert, consilier în cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitului Ionescu Liviu, de schimbare pe cale administrativă a prenumelui fiului său minor Ionescu Marian, din „Marian” în „Mario-Răzvan”
DISPOZIŢIE privind încetarea raportului de serviciu prin pensionare anticipată parţială a doamnei Nicolae Dumitra, în funcţia publică de referent, din cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Compartimentul pentru Informaţii şi Relaţii Publice
DISPOZIŢIE privind încetarea raportului de serviciu prin pensionare anticipată parţială a domnului Suciu Ştefan, în funcţia publică de referent, din cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Compartimentul Achiziţii
DISPOZIŢIE privind aprobarea participării doamnei Stoica Rodica la cursul de master „INTEGRARE ECONOMICĂ EUROPEANĂ”
DISPOZIŢIE privind inventarierea patrimoniului judeţului Ialomiţa pe anul 2009
DISPOZIŢIE privind constatarea încetării suspendării de drept şi reluarea activităţii, în baza aceluiaşi contract individual de muncă pe perioadă determinată, pentru domnul Bucur Iulian, consilier în cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind desemnarea doamnei Diaconescu Gheorghiţa, consilier în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Compartimentul Resurse Umane, responsabil cu aplicarea prevederilor cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Pâslaru Olimpia în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal, treapta de salarizare 2, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, Compartimentul Buget Contabilitate
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Chiru Carmen Cerasela în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal, treapta de salarizare 2, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, Compartimentul Buget Contabilitate
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Panţuru Veronica în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal, treapta de salarizare 2, în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, Compartimentul Mass-media
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Stanciu Ecaterina Claudia în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, treapta de salarizare 3, în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Compartimentul Integrare Europeană, Dezvoltare Regională şi Parteneriate Interne şi Internaţionale
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Niculescu Nicoleta în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, treapta de salarizare 3, în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Serviciul Juridic, Coordonare Organizare, Compartimentul Coordonare Organizare
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Marin Roxana Hermina în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, treapta de salarizare 3, în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Serviciul Juridic, Coordonare Organizare, Compartimentul Coordonare Organizare
DISPOZIŢIE privind suspendarea raportului de serviciu pentru domnul Lesnic Costel, consilier juridic în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Serviciul Juridic Coordonare Organizare, Compartimentul Juridic, la cererea sa, pentru o perioadă de 6 luni
DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie pentru lucrările executate la obiectivele „Întreţinere curentă drumuri judeţene pe timp de iarnă” şi „Întreţinere şi reparaţii curente drumuri judeţene – 2006”
DISPOZIŢIE privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu pentru doamna Stanciu Ecaterina Claudia, consilier în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare , Compartimentul Integrare Europeană, Dezvoltare Regională şi Parteneriate Interne şi Internaţionale
DISPOZIŢIE privind suspendarea raportului de serviciu pentru doamna Boboc Lucica, inspector în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, Compartiment pentru Informaţii şi Relaţii Publice, la iniţiativa sa pe perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind acordarea salariului de merit doamnei Marin Roxana Hermina, în funcţia publică de execuţie de consilier în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Serviciul Juridic, Coordonare Organizare, Compartimentul Coordonare Organizare
DISPOZIŢIE privind reactualizarea componenţei Comisiei de recepţie a bunurilor şi serviciilor achiziţionate de Consiliul Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu pentru doamna Dimache Silvia Petruţa, consilier în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, Compartimentul Analiză şi Sinteză Bugetară
DISPOZIŢIE privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al Consiliului Județean Ialomiţa Anexa
DISPOZIŢIE privind încetarea suspendării de drept a contractului individual de muncă pentru doamna Giuvală Ana, îngrijitor în cadrul Serviciului Protocol Administrativ, Protecţia Muncii
DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor la obiectivul „Consolidare (refuncţionalizare) Palat Administrativ al judeţului Ialomiţa”
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind respingerea cererii numitei Neacşu Vasilica de schimbare pe cale administrativă a prenumelui din „Vasilica” în „Valentina”
DISPOZIŢIE privind aprobarea programării concediilor de odihnă pe anul 2010, pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind planificarea concediilor de odihnă pe anul 2010, pentru preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ialomiţa

categoria articolului 

dispoziții, 2009