Hotărârea nr.26 din 2002 privind liberul acces la informațiile de interes public

HOTĂRÂRE

privind liberul acces la informaţiilor de interes public

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

- prevederile art. 104 alin. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001.

Examinând:

- expunerea de motive nr. 871 din 27.02.2002 a Preşedintelui Consiliului Judeţean;

- raportul nr. 830 din 27.02.2002 al Direcţiei Coordonare Organizare;

- nota de fundamentare nr. 1237 din 25.03.2002 a Delegaţiei Permanente a Consiliului Judeţean Ialomiţa;

- avizul nr. 1039 din 7.03.2002 al Comisiei pentru Administraţie Publică şi Juridică;

- În temeiul art. 109 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Accesul oricărei persoane fizice sau juridice, la informaţiile de interes public, produse şi / gestionate de Consiliul Judeţean Ialomiţa se face din oficiu sau la cerere, formulată în scris sau verbal.

Art. 2. Consiliul Judeţean Ialomiţa are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

a)actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea consiliului judeţean, a consiliilor locale, a instituţiilor publice şi societăţilor comerciale de sub autoritatea sa;

b)structura organizatorică şi atribuţiile serviciilor organizate în cadrul aparatului propriu al instituţiilor publice şi societăţilor comerciale de sub autoritatea consiliului judeţean, programul de funcţionare şi programul de audienţe;

c)numele şi prenumele persoanelor din conducerea din consiliului judeţean, a instituţiilor publice şi societăţilor comerciale de sub autoritatea sa şi a funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

d)coordonatele de contact ale consiliului judeţean: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet; e)sursele financiare, bugetul şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

f) programele şi strategiile proprii;

g)lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate potrivit legii;

h)modalităţile de contestare a deciziei consiliului judeţean în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. Informaţiile prevăzute în prezentul articol vor fi aduse la cunoştinţa publicului prin publicarea şi actualizarea anuală a unui buletin informativ.

Art. 3. Accesul la informaţiile prevăzute în articolul precedent se realizează prin una din următoarele modalităţi:

a)afişare la sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa;

b)publicare în mijloacele de informare în masă;

c)publicare în Monitorul Oficial al României sau în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa;

d)publicare în pagini de internet proprie;

e)consultarea lor la sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Art. 4. Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public, trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a)autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;

b)informaţia solicitată, astfel formulată încât să permită identificarea informaţiei publice;

c)numele, prenumele şi semnătura solicitantului precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Art. 5 Pentru informaţiile solicitate verbal, funcţionarii din cadrul Serviciului Informare şi Relaţii Publice, Petiţii au obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile publice şi pot furniza pe loc informaţiile solicitate. În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informaţia de interes public, urmând ca cererea să fie rezolvată la termenele prevăzute de lege. Informaţiile de interes public solicitate verbal se pot comunica şi în cadrul programului de audienţe organizat prin dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean. Informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.

Art. 6. Se exceptează de la accesul liber al persoanelor următoarele informaţii.

a)informaţiile privind activităţile financiare sau comerciale, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale potrivit legii;

b)informaţiile privind datele personale, potrivit legii;

c)informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a copiilor şi tinerilor. Informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice.

Art. 7. Aprobă lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de consiliul judeţean care constituie informaţii de interes public altele decât cete prevăzute în art. 2 din prezenta hotărâre, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Consiliul Judeţean Ialomiţa pune gratuit la dispoziţia persoanelor interesate formulare tip pentru cereri privind informaţiile de interes public şi reclamaţii administrative.

Art. 9. Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informaţiile de interes public, Serviciul Informare şi Relaţii publice, Petiţii va exercita atribuţiile prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În Cadrul Serviciului Informare şi Relaţii publice, Petiţii se organizează un punct de informare-documentare destinat accesului publicului la informaţiile de interes public furnizate din oficiu.

Art. 10. Serviciul Informaţii şi Relaţii Publice, Petiţii întocmeşte anual un raport privind accesul la informaţiile de interes public care va cuprinde:

a) numărul total de solicitări de informaţii de interes public;

b)numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes;

c)numărul de solicitări rezolvate favorabil;

d)numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia respingerii (informaţii exceptate de la acces, inexistente, etc.)

e)numărul de solicitări adresate în scris: 1. pe suport de hârtie; 2. pe suport electronic;

f)numărul de solicitări adresate de persoane fizice;

g)numărul de solicitări adresate de persoane juridice;

h)numărul de reclamaţii administrative: 1. rezolvate favorabil; 2. respinse; i)numărul de plângeri în instanţă: 1. rezolvate favorabil; 2. respinse, 3. în curs de soluţionare;

j)costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice;

k)sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate;

l)numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare. Raportul este adresat Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a.

Art. 11. Se aprobă desemnarea domnului Gheorghe Dobre ca purtător de cuvânt al Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Art. 12. În cazul în care obţinerea unei informaţii de interes public implică realizarea de copii după documentele deţinute de consiliul judeţean, costul serviciilor de copiere se suportă de solicitant.

Art. 13. Taxele pentru realizarea de copii după documente se stabilesc după cum urmează:

a)xeroxarea unei pagini de format A4: 1.500 lei

b)xeroxarea unei file de format A4: 2.500 lei

c)xeroxarea unor file de format A3: 4.000 lei

Art. 14. Consiliul Judeţean Ialomiţa împuterniceşte preşedintele acestuia să acorde acreditare, fără nici un fel de discriminare, ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă, la cererea acestora, în condiţiile legii.

Art. 16. Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa, Serviciul Informare, Relaţii publice, Petiţii şi persoana nominalizată la art. 11 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE Gheorghe SAVU

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI IALOMIŢA

Constantin STOENESCU

Nr. 26

Adoptată la Slobozia

Astăzi 27.03.2002

 

Anexa nr. 1

La hotărârea nr. 26 din 27.03.2002

LISTĂ cuprinzând categoriile de documente produse şi/gestionate de Consiliul Judeţean care constituie informaţii de interes public

Categoria documentului

1.Hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa

2.Evidenţa componenţei consiliilor locale – nominală, numerică şi partidică.

3.Documentele referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumurilor pe plan judeţean şi plan local.

4.Instrucţiuni, norme tehnice, regulamente şi circulare cu caracter dispozitiv primite de la organele centrale ale administraţiei publice.

5.Studii şi propuneri privind organizarea administrativ-teritorială, schimbarea unor denumiri de străzi, pieţe publice, obiective istorice şi turistice, etc.

6.Date statistice privind corespondenţa la registratura generală;

7.Propuneri, sesizări, reclamaţii ale cetăţenilor împreună cu întreaga documentaţie.

8.Rapoartele misiunilor internaţionale.

9.Programe şi strategii promovate în cadrul acordurilor, parteneriatelor şi înfrăţirilor cu parteneri externi.

10.Dosar relaţii cu partide politice (formaţiuni politice), sindicate, organizaţii neguvernamentale.

11.Dări de seamă contabile.

12.Situaţii privind urmărirea realizării programelor de dezvoltare economico-socială la nivelul judeţului.

13.Statele de funcţii pentru aparatul propriu de specialitate şi a instituţiilor din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa.

14.Documentaţii de urbanism aprobate de consiliile locale şi consiliul judeţean.

15.Evidenţa nomenclatoarelor istorice şi lucrărilor referitoare la protejarea şi conservarea acestora.

16.Evidenţa eliberării certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire – desfiinţare.

17.Rapoarte, informări, sinteze referitoare la controlul privind activitatea de urbanism.

18.Proiecte, avize privind finanţarea şi executarea obiectivelor socio-culturale.

19.Planul Urbanistic General, Planul Urbanistic Zonal, Planul Urbanistic de Detaliu şi studii aferente elaborate de consiliile locale şi consiliul judeţean.

20.Studii, rapoarte, avize şi alte acte referitoare la atribuirea şi schimbarea de denumiri ale unităţilor administrativ-teritoriale, ale localităţilor componente, evidenţa denumirilor.

21.Planul de Amenajare a Teritoriului şi studiile aferente elaborate de consiliile locale.

22.Anunţ (invitaţie) de participare la licitaţie.

23.Documentaţie pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.

24.Anunţ atribuire achiziţie publică.

25.Rapoarte de audit.

 

Anexa nr. 2

la Hotărârea nr. 26 din 27.03.20022002

Atribuţiile Serviciului Informare şi Relaţii publice, Petiţii cu privire la asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public

1.Precizează solicitanţilor condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile publice şi poate furniza pe loc informaţiile solicitate dacă este posibil;

2.Primeşte solicitările scrise cu privire la informaţiile de interes public şi verifică dacă acestea conţin elementele prevăzute la art. 4 din hotărâre;

3.Şeful serviciului identifică informaţia de interes public solicitată şi fie formulează răspunsul fie îndreaptă cererea către compartimentul în a cărui competenţă se află informaţia solicitată;

4.Şeful serviciului urmăreşte ca solicitărilor formulate în scris cu privire la informaţiile de interes public, să se răspundă în termen de 1 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor de documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maxim 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile;

5.În cazul refuzului comunicării informaţiilor şeful serviciului va asigura motivarea refuzului şi comunicarea acestuia către solicitant în termen de 5 zile de la primirea cererii;

6.În cazul în care informaţia solicitată este deja comunicată din oficiu, se asigură de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru, precum şi sursa unde informaţia solicitată poate fi găsită;

7.Asigură realizarea de copii de pe documentele deţinute de Consiliul Judeţean Ialomiţa dacă solicitarea de informaţii implică acest lucru şi se îngrijeşte ca solicitantul să achite taxele prevăzute la art. 13 din hotărâre;

8.Asigură publicarea buletinului informativ prevăzut la art. 2, alin. 2 din hotărâre;

9.Întocmeşte raportul periodic de activitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa cu privire la asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public şi asigură publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a;

10.Asigură disponibilitatea în format scris (la afişier, sub formă de broşuri sau electronic-dischete, CD, pagina de internet) a informaţiilor comunicate din oficiu;

11.Furnizează ziariştilor, prompt şi complet, informaţiile de interes public care privesc activitatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

12.Informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la conferinţele de presă sau alte acţiuni de interes public organizate de Consiliul Judeţean Ialomiţa;

13.Difuzează ziariştilor dosare de presă legate de evenimente sau de activităţi ale Consiliului Judeţean Ialomiţa.

categoria articolului 

tipuri de informații