Hotărâri adoptate în ședința ordinara a Consiliului Judetean Ialomita din 31.07.2017

 

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 31.07.2017, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
111 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 55 din 27.05.2016 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale

Centrului Cultural UNESCO”Ionel Perlea” Ialomița,  instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa

anexa 

112

  H O T Ă R Â R E

privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și

statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare

anexa 
113

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul II, anul 2017

anexa nr.1

anexa nr.2

anexa nr.3

anexa nr.4

anexa nr.5

114

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017

 
anexa 
115

H O T Ă R Â R E

pririvind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al

Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2017

anexa
116

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al

Spitalului Județean de Urgență Slobozia

anexa
117

H O T Ă R Â R E

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3/19.01.2017  privind aprobarea

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița

 
118

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și din serviciile publice din subordine

anexa nr.1

anexa nr.2

anexa nr.3

119  

H O T Ă R Â R E

privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din  30.09.1999 privind însușirea

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița în vederea actualizării acestuia

anexă
120

H O T Ă R Â R E

privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 1/19.01.2007 privind declararea bunurilor imobile

în care își desfășoară activitatea Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu”, situat în comuna Balaciu, ca fiind de interes public

și darea lor în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița

 
121

H O T Ă R Â R E

privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 58/02.09.2002 privind darea în administrare a unor bunuri care

aparțin domeniului public al județului Ialomița, Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului Ialomița

 
122 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. (revizuit) şi a principalilor indicatori

tehnico-economici la obiectivul de investiţii„Creșterea eficienței energetice a clădirii

entrului de Plasament nr. 3 Slobozia,  județul Ialomița și cantina aferentă”

 

anexă
123

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. (revizuit) şi a principalilor

indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a clădirii

Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”

anexă
124

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin

Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 Buești – Ivănești –

Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57 + 000 – km 84+000”

 
125

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin

Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 tronson I DN2

Coșereni – Axintele – Orezu, km 0 + 000 – km 35+400”

 
126

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

„Modernizare drum judeţean DJ 203F(Grivița)-Smirna-Iazu-Scânteia-Valea Ciorii-DN21A, km 0+000-km 25+350”

 
127

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

„Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, km 52+759”

 
128

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 90 din 15.12.2016 privind stabilirea preţurilor medii

ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei

bunurilor prin arendare, pe anul 2017

 
129

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Inspectoratul Școlar Județean Ialomița în vederea realizării

în comun a proiectului ,,Impuls perpetuum” - Concurs național de fizică și chimie pentru elevii din mediul rural 

anexă

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2017