Dezbaterea publică privind proiectul bugetului pe anul 2014

 

DEZBATERE PUBLICĂ

PROIECTUL BUGETULUI PROPRIU

AL JUDEŢULUI IALOMIŢA PE ANUL 2014

 

În ziua de 05.02. 2014, la Centrul Cultural „Ionel Perlea” Ialomiţa a avut loc dezbaterea publică a „Proiectului bugetului propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2014”, organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 356/ 2013 a bugetului de stat pe anul 2014, a Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Programul dezbaterii proiectului bugetului propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2014 a cuprins prezentarea viziunii strategice, a tendinţelor şi priorităţilor din anul bugetar 2014, realizată de domnul VASILE SILVIAN CIUPERCĂ, preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa. Viziunea strategică urmăreşte un management financiar performant, pentru dezvoltarea echilibrată a infrastructurii judeţene şi creşterea calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor, iar tendinţele şi priorităţile anului bugetar 2014 se identifică în asigurarea coerenţei între viziunea strategică, resurse posibil de mobilizat şi reglementările normative în vigoare, în condiţiile unui buget de austeritate, stabilirea finalizării investiţiilor începute ca prioritate absolută a alocărilor bugetare, funcţionarea la standarde de calitate a tuturor instituţiilor publice aflate sub incidenţa finanţării din bugetul judeţului Ialomiţa, asigurarea cofinanţării proiectelor europene derulate de Consiliul Judeţean Ialomiţa, evitarea plăţilor restante şi a arieratelor.

Domnii IOAN MARTIN şi ŞTEFAN MUŞOIU, vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Ialomiţa şi ADRIAN ROBERT IONESCU, secretarul judeţului Ialomiţa au făcut referiri la repartiţia bugetului din anul 2014 pe principalele direcţii prioritare, care să asigure funcţionarea administraţiei publice judeţene şi a instituţiilor publice aflate sub autoritatea sa la standarde de calitate.

Statistic, proiectul bugetului propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2014 propune venituri totale de 103.770 mii lei, din care 87.901 mii lei pentru secţiunea de funcţionare şi 15.176 mii lei pentru secţiunea de dezvoltare, în timp ce cheltuielile totale însumează 107.513 mii lei, din care 87.901 mii lei sunt destinate secţiunii de funcţionare şi 19.612 mii lei pentru dezvoltare.

În structura veniturilor, cele mai importante surse bugetare sunt din sume defalcate din TVA (36.029 mii lei), subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (26.326 mii lei), cote defalcate din impozitul pe profit (16.741 mii lei), sume din cota de 18,5% (7.433 mii lei), venituri proprii (5.261 mii lei) şi altele.

Destinaţia cheltuielilor vizează asigurările şi asistenţa socială (43.909 mii lei), lucrările de întreţinere a infrastructurii rutiere judeţene (11.000 mii lei), învăţământul (10.755 mii lei), tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturile (7.663 mii lei), cultură, recreere şi religie (6.313 mii lei), autorităţi executive (4.826,50 mii lei) şi altele.

Programul de investiţii propune dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea unor secţiuni de drumuri judeţene în zonele Luciu, Buieşti-Albeşti, Reviga-Miloşeşti, Mărculeşti-Sudiţi-Săveni şi demararea lucrărilor la podul de peste râul Prahova de la Dridu. Dezvoltarea infrastructurii sociale vizează înfiinţarea Centrului de recuperare şi reabilitare neuro-psihică pentru adulţi de la Movila, iar în domeniul sănătăţii consolidarea antiseismică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia-etapa a II-a. Continuă reconstrucţia ecologică forestieră pe terenuri degradate din perimetrele de ameliorare de la Colelia şi Reviga, modernizarea sălii de specatcole a Consiliului Judeţean Ialomiţa şi dezvoltarea surselor de energie regenerabilă prin punerea în funcţiune a Parcului fotovoltaic Ialomiţa I.

De remarcat este faptul că, în anul 2014, Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa implementează 6 proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă, a căror valoare totală eligibilă este de 21.246.112 lei, cofinanţarea eligibilă a beneficiarului însumând 425.322,24 lei.

Dezbaterea s-a desfăşurat în prezenţa unui numeros public, iar intervenţiile şi propunerile participanţilor au conturat şi alte obiective care trebuie să stea în atenţia administraţiei publice pe care o reprezentăm.

 

Compartimentul mass-media

 

categoria articolului 

Știri, 2014