Contul trimestrial de execuție al bugetului propriu - trimestrul I 2012

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa

aferentă trimestrului I, anul 2012

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 2491 din 11.04.2012 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa,

Examinând:

- Raportul nr. 2499 din 12.04.2012 al Direcţiei Buget Finanţe;

- Raportul nr. 3387 din 18.05.2012 al Comisiei juridice şi de disciplină;

- Raportul nr. 3394 din 18.05.2012 al Comisiei economico-financiare, protecţia mediului şi turism;

- Raportul nr. 3376 din 18.05.2012 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi dezvoltare regională;

- Raportul nr. 3402 din 18.05.2012 al Comisiei pentru învăţământ, muncă, sănătate, familie şi asistenţă socială;

- Raportul nr. 3423 din 21.05.2012 al Comisiei pentru cultură, culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe,

În conformitate cu:

- prevederile art. 91 alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (4) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului general al judeţului Ialomiţa aferentă trimestrului I, anul 2012, conform anexelor nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi va fi comunicată prin grija Direcţiei Coordonare Organizare.

 

Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la cunoştinţă publică.

 

Art. 4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,

Contrasemnează,

Vasile Silvian CIUPERCĂ Secretarul judeţului Ialomiţa

Constantin STOENESCU

 

 

Nr. 29

Adoptată la Slobozia

Astăzi 23.05.2012

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

 

categoria articolului 

contul trimestrial de executie