Contul trimestrial de execuție al bugetului propriu - trimestrul II 2012

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa

aferentă trimestrului II, anul 2012

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 4997 din 23.07.2012 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa;

Examinând:

- Raportul nr. 5063 din 25.07.2012 al Direcţiei Buget Finanţe;

- Raportul nr.5634 din 23.08.2012 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială şi familie;

- Raportul nr. 5669 din 24.08.2012 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;  

- Raportul nr.5678 din 24.08.2012 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură;

- Raportul nr. 5666 din 24.08.2012 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;

- Raportul nr. 5657 din 24.08.2012 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,

În conformitate cu:

- prevederile art. 91 alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (4) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului general al judeţului Ialomiţa la trimestrul II, anul 2012, conform anexelor nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 Art. 2 Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi va fi comunicată prin grija Direcţiei Coordonare Organizare.

 

Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la cunoştinţă publică.

 

Art. 4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

 

PREŞEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ

 
   

Contrasemnează,

P. Secretarul  judeţului Ialomiţa

Iulian Grigorin DOGARU

 

Nr. 35                                                                                                                

Adoptată  la  Slobozia                                                                                     

Astăzi 28.08.2012

 

    Anexa nr. 1       Anexa nr. 2        Anexa nr. 3       Anexa nr. 4

 

 

fisiere: 
AtaşamentMărime
PDF icon anexa1.pdf163.45 KB
PDF icon anexa2.pdf156.08 KB
PDF icon anexa3.pdf127.01 KB
PDF icon anexa4.pdf100.56 KB

categoria articolului 

contul trimestrial de executie, 2012