Convocare ședință ordinară în data de 24.04.2019, ora 14,00

Comunicate, transparență decizională

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în ședință ordinară în data de 24.04.2019, ora 14,00 în sala de ședințe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomița, având pe ordinea de zi:

 

 I. a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței convocate de îndată a Consiliului Județean Ialomița din 22.03.2019.

Proces verbal ședința 22.03.2019

    b) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 27.03.2019.

Proces verbal ședința 27.03.2019

 

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul I, anul 2019;

proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul I, anul 2019

rapoarte comisii specialiate

2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2019;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2019; 

rapoarte comisii specialiate

3. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2019;

proiect hotarare aprobare buget judet pentru anul 2019

rapoarte comisii specialiate + amendament

4. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2019;

proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SJU Slobozia, pe anul 2019; 

rapoarte comisii specialiate

 5. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița, pe anul 2019;

proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița, pe anul 2019;

rapoarte comisii specialiate

 6. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A., pe anul 2019;

proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A., pe anul 2019;

rapoarte comisii specialiate

7. proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizațiilor și contribuțiilor Județului Ialomița și Consiliului Județean Ialomița la unele organisme interne, pe anul 2019;

proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizațiilor și contribuțiilor Județului Ialomița și Consiliului Județean Ialomița

rapoarte comisii specialiate

8. proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți;

proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți

rapoarte comisii specialiate

9. proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Ialomița;

proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Ialomița;

rapoarte comisii specialiate

10. proiect de hotărâre  privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.136 din 28.11.2018 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;

proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.136 din 28.11.2018

rapoarte comisii specialiate

11. proiect de hotărâre privind aprobarea demarării de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița a procesului de dezinstituționalizare a copiilor aflați în Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului Urziceni și asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea Infrastructurii de Sănătate și Sociale, Prioritatea de Investiții 8.1 -  Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Operațiunea C – “Grup vulnerabil: copii!”;

proiect de hotărâre privind aprobarea demarării de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița a procesului de dezinstituționalizare a copiilor aflați în Complex de Servicii pentru Protecția Copilului Urziceni

rapoarte comisii specialiate

12. proiect de hotărâre  privind  aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2019;

proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile

rapoarte comisii specialiate

13. proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, în sezonul competițional sportiv intern 2019-2020;

proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița - ”Promovarea Sportului de performanță

rapoarte comisii specialiate

14. proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării cărții funciare nr. 22383 a terenului intravilan situat pe raza comunei Vlădeni, din domeniul privat al județului Ialomița;

proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării cărții funciare nr. 22383 a terenului intravilan situat pe raza comunei Vlădeni;

rapoarte comisii specialiate

15. proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Ialomița, pentru anul  2019;

proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale

rapoarte comisii specialiate

16. proiect de hotărâre  privind  aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița la realizarea proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, COD SMIS 2014+:128038,  depus în cadrul Programului  Operațional Capital Uman 2014-2020;

proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița la realizarea proiectului VENUS 

rapoarte comisii specialiate

17. proiect de hotărâre privind sancționarea disciplinară a domnului Chiriță Nicolae, director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița;

proiect de hotărâre privind sancționarea disciplinară a domnului Chiriță Nicolae

rapoarte comisii specialiate

18. proiect de hotărâre privind sancționarea disciplinară a domnului Chiriță Nicolae, director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița;

proiect de hotărâre privind sancționarea disciplinară a domnului Chiriță Nicolae

rapoarte comisii specialiate

19. privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Municipiul Urziceni în vederea finanțării în comun a dotării Spitalului Municipal Urziceni.

privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Municipiul Urziceni

rapoarte comisii specialiate

 

III. Diverse

 

Ședința este publică.

 

PREŞEDINTE,

VICTOR  MORARU