Convocare ședință ordinară în data de 30.05.2019, ora 14,00

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în ședință ordinară în data de 30.05.2019, ora 14,00 în sala de ședințe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomița, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 24.04.2019.

PV - 24.04.2019

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2018;

proiect de hotarare nr. 1

rapoarte comisii specialitate 

 2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2019;

proiect de hotarare nr.2

rapoarte comisii specialitate 

 3. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 32/10.03.2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

proiect de hotarare nr. 3

rapoarte comisii specialitate 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei  şi  statului de funcţii  ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa;

proiect de hotarare nr. 4

rapoarte comisii specialitate 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza PT, la obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița” , finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice;

proiect de hotarare nr. 5

rapoarte comisii specialitate 

6. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 17/19.02.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița” , finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice;

proiect de hotarare nr. 6

rapoarte comisii specialitate 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița la realizarea proiectului „Împreună pentru bunici – reducerea numărului de bătrâni vulnerabili în comuna Traian, județul Ialomița, prin furnizarea de servicii sociale, ID 126228”,  depus în cadrul Programului  Operațional Capital Uman 2014-2020;

proiect de hotarare nr. 7

rapoarte comisii specialitate 

 8. proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al obiectivului de investiții ”Parc Solar Fotovoltaic Ialomița 1”;

proiect de hotarare nr. 8

rapoarte comisii specialitate 

9. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din  30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare;

proiect de hotarare nr. 9

rapoarte comisii specialitate 

10. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 56/23.03.2017 privind reglementarea regimului juridic al imobilului ,,Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia” situat în str. Lacului, nr. 4, municipiul Slobozia și a terenului aferent ;  

proiect de hotarare nr. 10

rapoarte comisii specialitate 

11. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

proiect de hotarare nr. 11

rapoarte comisii specialitate 

12. proiect de hotărâre  privind concesionarea unui teren în suprafață de 227,63 ha cu destinația agricolă – categoria de folosință neproductiv, proprietatea publică a județului Ialomița, situat în extravilanul comunei Giurgeni;

proiect de hotarare nr. 12

rapoarte comisii specialitate 

13. proiect de hotărâre privind arendarea unui teren în suprafață de 104,7479 ha cu destinație agricolă – categoria de folosință neproductiv, proprietatea privată a județului Ialomița, situat în extravilanul comunei Giurgeni;

proiect de hotarare nr. 13

rapoarte comisii specialitate 

14. proiect de hotărâre privind  aprobarea repartizării unor sume pentru susţinerea cultelor din judeţul Ialomiţa, pe anul 2019;

proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume pentru susţinerea cultelor din judeţul Ialomiţa, pe anul 2019;

rapoarte comisii specialitate 

15. proiect de hotărâre privind actualizarea ”Monografiei economico - militare a județului Ialomița” la nivelul anului 2019 .

proiect de hotarare nr. 15

rapoarte comisii specialitate 

 

III. Diverse

           

Ședința este publică.

                                                         PREŞEDINTE,

                                                                  VICTOR  MORARU

categoria articolului 

Comunicate, transparență decizională