Dispoziții - 2008

Dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa

2008

DISPOZIŢIE privind încetarea contractului individual de muncă pe perioada determinată al domnului Ionescu Adrian-Robert, în funcţia de consilier în Cabinetul Preşedintelui, începând cu data de 23.06.2008, ca urmare a încetării mandatului Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind încetarea contractului individual de muncă pe perioada determinată al domnului Bucur Iulian, în funcţia de consilier în Cabinetul Preşedintelui, începând cu data de 23.06.2008, ca urmare a încetării mandatului Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZITIE privind numirea domnului Ionescu Adrian-Robert în funcţia de consilier în cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZITIE privind numirea domnului Bucur Iulian în funcţia de consilier în cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind constatarea încetării raportului de serviciu, prin demisie, pentru domnul Găină Mihăiţă, director executiv adjunct în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitului Zinca Ion de schimbare, pe care administrativă, a numelui său de familie din „Zinca“, în „Păun“
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitei Rotaru Tatiana de schimbare, pe care administrativă, a numelui său de familie din „Rotaru“, în „Ciubotaru“
DISPOZITIE privind reluarea activităţii de către doamna Marin Roxana-Hermina, în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional principal, treapta de salarizare 1, în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Serviciul Juridic,CoordonareOrganizare, Compartiment Coordonar Organizare
DISPOZIŢIE privind modificarea sporului de vechime pentru domnul Hristescu Marius în funcţia publică de execuţie de referent de specialitate, clasa II, gradul profesional principal, treapta de salarizare 2, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Compartiment Achiziţii
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind aprobarea Normelor proprii şi desemnarea persoanelor cu atribuţii în vederea aplicării prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publicenr. 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale Anexa nr. 1 Anexa nr. 2
DISPOZIŢIE privind reactualizarea componenţei Comandamentului operativ pentru supravegherea evoluţiei evenimentelor care pot provoca situaţii de urgenţă constituit prin dispoziţia nr. 221/31.10.2005, cu modificările ulterioare
DISPOZIŢIE privind delegarea îndeplinirii atribuţiilor Secretarului Judeţului Ialomiţa, pe perioada concediului de odihnă
DISPOZIŢIE privind reorganizarea Comisiei pentru probleme de apărare
DISPOZITIE privind numirea domnului Diaconu Alexandru, în funcţia publică definitivă de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, treapta de salarizare 3, în cadrul Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice, Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
DISPOZIŢIE privind organizarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea
DISPOZIŢIE privind modificarea sporului de vechime pentru doamna Roman Ioana în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional superior, treapta de salarizare I, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programe şi Urmărire Venituri, Compartiment Buget Contabilitate
DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului din data de 26.09.2008 (proba scrisă) şi 29.09.2008 (interviul), pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de consilier superior şi consilier debutant, în cadrul Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice - Compartimentul Infrastructură Rutieră şi Autoritatea Judeţeană de Transport
DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei socio-economice de examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare în municipiul Urziceni
DISPOZIŢIE privind constituirea Comitetului de Monitorizare şi Supervizare a Proiectului „Ranforsarea şi modernizarea DJ 201B, km 0+000 - km 19+000 pe traseul Ciochina-Orezu-Raşi“
DISPOZIŢIE privind modificarea sporului de vechime pentru doamna Boboc Lucica în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, treapta de salarizare 2, în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare Compartiment pentru Informaţii şi relaţii Publice
DISPOZIŢIE privind modificarea sporului de vechime pentru domnul Adam Liviu-Paul în funcţia de şofer în cadrul Serviciului Protocol Administrativ, protecţia Muncii
DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului din data de 01.10.2008 (proba scrisă) şi 03.10.2008 (interviul) pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu
DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului din data de 06.10.2008 (proba scrisă) şi 08.10.2008 (interviul) pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier superior, în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, Compartiment pentru Informaţii şi Relaţii Publice
DISPOZIŢIE privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articole şi alineatele bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2008 Anexa
DISPOZIŢIE privind constatarea radierii de drept a sancţiunii disciplinare aplicată domnului Moşescu Valeriu
DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei de concurs şi acomisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului din data de 08.10.2008 (proba scrisă) şi 10.10.2008 (interviul) pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Management de Proiect
DISPOZIŢIE privind constituirea comisie de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului din data de 10.10.2008 (proba scrisă) şi 13.10.2008 (interviul) pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier asistent, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Compartimentul Informatică
DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei de recepţie, la terminare, a lucrărilor executate la obiectivul de investiţii „Modernizare pasaj superior peste CF Slobozia - Ciulniţa km 68+300“
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitului Vişan Mircia de schimbare, pe care administrativă, a prenumelui său din „Mircia“ în „Mircea“
DISPOZIŢIE privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitei Miu Atena-Ileana de schimbare, pe cale administrativă, a prenumelui fiicei saleminore Miu Hrisula-Carmen din „Hrisula-Carmen“ în „Carmen“
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţa Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind repartizarea pe trimestre a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2008
DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei de lucru, formată din specialişti din cadrul Consiliului Judeţean ialomiţa, pentru verificarea documentelor justificative privind execuţia celor două investiţii realizate în cadrul proiectelor Phare 2000 nr. RO 007.02.03.10 „Modernizarea Infrastructurii în zona lacului Amara“ şi nr. RO 007.02.03.09 „Reabilitarea infrastructurii în zona oraşului Ţăndărei“
DISPOZIŢIE privind suspendarea de drept a raportului de serviciu pentru doamna Gheorghe Luiza-Ştefania, inspector în cadrul Direcţiei Urbanism,Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice, Serviciul Investiţii şi Servicii Publice, Compartiment Infrastructură Mediu
DISPOZIŢIE privind modificarea sporului de vechime pentru doamna Ilie Marina în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, gradul profesional principal, treapta de salarizare 2, în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Compartiment pentru Informaţii şi Relaţii Publice
DISPOZIŢIE privind desemnarea managerului de proiect pentru Consolidare Palat Administrativ al judeţului Ialomiţa
DISPOZIŢIE pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind indemnizaţiile lunare ale persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică alese din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIEprivind stabilirea salariului de bază al domnului Stoenescu Constantin în funcţia publică de conducere de Secretar al judeţului, urmare aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 9/2008
DISPOZIŢIILE de la nr. 51 la nr. 69 din 06.10.2008privind majorarea salariului de bază al personalului contractual din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmare aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008
DISPOZIŢIILE de la nr. 70 la nr. 137 din 06.10.2008privind stabilirea salariului de bază al funcţionarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmare aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 9/2008
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Buciu Crety în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal, treapta de salarizare 2, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Compartimentul Resurse Umane
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Diaconescu Gheorghiţa în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal, treapta de salarizare 2, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Compartimentul Resurse Umane
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Hristescu Marius în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal, treapta de salarizare 2, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Compartimentul Achiziţii
DISPOZIŢIE privind încetarea raportului de serviciu prin pensionare pentru limită de vârstă a doamnei Ion Ligia, în funcţia publică de conducere de şef serviciu Juridic, Coordonare Organizare din cadrul Direcţiei Coordonare Organizare
DISPOZIŢIE privind acordarea sporului de vechime de 5% pentru domnul Staicovici Nicu-Bogdan, în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, treapta de salarizare 3, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, Compartimentul Programare şi Urmărire Venituri
DISPOZIŢIE privind modificarea sporului de vechime pentru domnul Niţă Ionel în funcţia de şofer în cadrul Serviciului Protocol Administrativ, Protecţia Muncii
DISPOZIŢIE privind acordarea unui sprijin financiar Consiliului Local al oraşului Dolhasca, judeţul Suceava, pentru îndepărtarea efectelor inundaţiilor din vara anului 2008
DISPOZIŢIE privind stabilirea componenţei Echipei Unităţii de Implementare a Proiectului „Ranforsare şi Modernizare DJ 201 B, km 0+000 - km 19+000, pe traseul Ciochina-Orezu-Raşi”
DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei de recepţie a filmului „Ialomiţa - timpuri şi anotimpuri”
DISPOZIŢIE privind repartizarea pe trimestre a rectificării bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2008 Anexa
DISPOZIŢIE privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu pentru domnul Hristescu Marius, consilier în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Compartimentul Achiziţii
DISPOZIŢIE privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu pentru domnişoara Oancea Georgeta, inspector în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Compartimentul Integrare Europeană, Dezvoltare Regională şi Parteneriate Interne şi Internaţionale
DISPOZIŢIE privind reluarea activităţii de către domnul Hristescu Marius, în funcţia publică de execuţie de consilier în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Compartimentul Achiziţii
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitei Niculae Viorica de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din „Niculae” în „Cristea”
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind desemnarea reprezentanţilor comunităţii în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
DISPOZIŢIE privind numirea comisiei de recepţie a cererii de finanţare „Document Strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio-Economică şi Demografică a teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-2020 - Realizarea Strategiei de Dezvoltare a judeţului Ialomiţa”
DISPOZIŢIE privind rechemarea din concediul de odihnă a doamnei Mariana-Georgeta Codleanu, director executiv în cadrul Direcţiei Buget Finanţe
DISPOZIŢIE privind organizarea examenului de promovare din gradul profesional principal treapta de salarizare 1 în gradul profesional superior treapta de salarizare 3 în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare
DISPOZIŢIE privind reluarea activităţii de către Godeanu Daniela-Viorela, în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, treapta de salarizare 2, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, Compartimentul Analiză şi Sinteză Bugetară
DISPOZIŢIE privind modificarea sporului de vechime pentru domnul Dogaru Iulian-Grigorin în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, treapta de salarizare 3, în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Serviciul Juridic, Coordonare Organizare, Compartiment Juridic
DISPOZIŢIE privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articolele şi alineatele bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2008 Anexa nr. 1 Anexa nr. 2
DISPOZIŢIE privind delegarea îndeplinirii atribuţiilor Secretarului Judeţului Ialomiţa, pe perioada concediului de odihnă
DISPOZIŢIE privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părţilor, consemnat în scris, pentru doamna Godeanu Daniela-Viorela, în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, treapta de salarizare 2, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, Compartimentul Analiză şi Sinteză Bugetară
DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor de desfiinţare a imobilelor C5, C6, C8, C9, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C19, C20, C34, C36, C56, C21 din incinta Căminului pentru persoane vârstnice „ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu
DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului din data de 14.01.2009 (proba scrisă) şi 16.01.2009 (interviul), pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de consilier superior şi consilier debutant, în cadrul Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice - Autoritatea Judeţeană de Transport
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitei Dinescu Raluca Mihaela de schimbare pe cale administrativă a prenumelui fiului său Tudor - Rădulescu Marius - Sorin - Bogdan din „Marius - Sorin - Bogdan” în „Alessandro”
DISPOZIŢIE privind planificarea concediilor de odihnă pe anul 2009, pentru preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind aprobarea programării concediilor de odihnă pe anul 2009, pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind delegarea unor competenţe Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Secretarului Judeţului Ialomiţa

categoria articolului 

dispoziții