Ședințe CJI din 2009

 

Ș E D I N Ț E L E

CONSILIULUI JUDEȚEAN IALOMIȚA 2009

  Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Ialomita din 27.02.2009
  HOTARÂRI ANEXE
1 H O T A R Â R E privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Gaina Mihaita  
2 H O T A R Â R E privind validarea mandatului de consilier judetean al doamnei SOCOL VALERIA  
3 H O T A R Â R E privind modificarea componentei unor comisii de specialitate ale Consiliului Judetean Ialomita  
4 H O T A R Â R E privind însusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Ialomita Anexa
5 H O T A R Â R E privind aprobarea concesionarii unui teren proprietate publica a judetului Ialomita situat în intravilanul municipiului Slobozia Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 3.1 3.2 3.3 3.4. 3.5 3.6 3.7
6 H O T A R Â R E privind închirierea unui spatiu din imobilul Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 2.1 2.2.
7 H O T A R Â R E privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare si extindere Unitate de Primire Urgente - Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia”  
8 H O T A R Â R E privind aprobarea utilizarii unor sume din fondul de rulment constituit la nivelul Consiliului Judetean Ialomita, pe anul 2009 Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Lista obiective de investitii - 2009 Anexa nr. 3

 

 

  Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Ialomita din 18.03.2009
9 H O T A R Â R E privind aprobarea cuantumului cotizatiei Consiliului Judetean Ialomita la Adunarea Regiunilor Europene, Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din România si la Agentia pentru Dezvoltare Regionala SUD MUNTENIA, pe anul 2009  
10 H O T A R Â R E privind modificarea componentei Comisiei Judetene pentru Protectia Copilului Ialomita  
11 H O T A R Â R E privind atribuirea în gestiune delegata a serviciului de transport public judetean de persoane, prin curse regulate, pe traseele nr.23 Urziceni-Cosereni, nr.28 Dridu-Moldoveni-Jilavele-Urziceni, nr.29 Urziceni-Jilavele si nr.50 Brazii-Maia-Fierbinti Tîrg, prevazute în Programul de transport public judetean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.07.2008-30.06.2011, operatorilor de transport câstigatori ai licitatiilor electronice din 30.10.2008 si 18.11.2008 Anexa
12 H O T A R Â R E privind aprobarea repartizarii pe bugete locale a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2009 Anexa

 

 

  Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Ialomita din 15.04.2009
13 H O T A R Â R E privind aprobarea contractului cadru de asociere a judetului Ialomita, prin Consiliul Judetean Ialomita, cu alte entitati juridice sau fara personalitate juridica, în vederea realizarii si/sau sprijinirii unor programe/proiecte/actiuni de interes judetean, regional, national sau international Anexa nr. 1 Anexa nr. 2
14 H O T A R Â R Eprivind aprobarea documentatiei de atribuire si numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica având ca obiect proiectarea si executia de lucrari la obiectivul „Amenajare si extindere Unitate de Primire Urgente - Spitalul Judetean de Urgenta - Slobozia”  
15 H O T A R Â R E privind aprobarea documentatiilor de atribuire a contractelor de lucrari, servicii de supervizare a lucrarilor de constructii, servicii de audit financiar si servicii de publicitate si informare din cadrul Proiectului „Ranforsarea si modernizarea drumului judetean DJ 201 B, km 0+000 – km 19 + 000 pe traseul Ciochina – Orezu – Rasi” Documentatia se poate studia la sediul Consiliului Judetean Ialomita
16 H O T A R Â R E privind aprobarea modalitatii de gestiune a unor servicii de administrare a domeniului public al judetului Ialomita Anexa nr. 1 Anexa nr. 2
17 H O T A R Â R Eprivind validarea membrilor desemnati ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Ialomita  
18 H O T A R Â R Eprivind modificarea componentei nominale a Comisiei Judetene de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Ialomita  
19 H O T A R Â R E privind aprobarea bugetului propriu al judetului Ialomita, pe anul 2009 Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 3a Anexa nr. 4 Anexa nr. 4a Anexa nr. 5 Anexa nr. 5a Anexa nr. 6 Obiective de investitii 2009 Alte cheltuieli 2009 Anexa nr. 7 Anexa nr. 8
20 H O T A R Â R Eprivind aprobarea participarii Judetului Ialomita, prin Consiliul Judetean Ialomita, la parteneriatul interjudetean de implementare si finantare a proiectului „ Metode moderne de ocupare pentru mediul rural – ID 3857” Acordul de parteneriat si Actele aditionale 1 si 2 pot fi consultate la sediul Consiliului Judetean Ialomita
21 H O T A R Â R Eprivind aprobarea numarului si a structurii personalului nedidactic din învatamântul special, pentru anul scolar 2008-2009 Anexa nr. 1 Anexa nr. 2

 

 

  Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Ialomita din 15.05.2009
22 H O T A R Â R Eprivind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Pogorevici Victor  
23 H O T A R Â R E privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Paraschiv Mitica  
24 H O T A R Â R E privind aprobarea contului anual de executie a bugetului propriu al judetului Ialomita si a situatiilor financiare pe anul 2008 Cont anual de executie a bugetului propriu 2008 Cont executie Bilant Cont rezultat patrimonial Fluxuri de trezorerie _03 Fluxuri de trezorerie _04 Active nete / Capitaluri
25 H O T A R Â R E privind aprobarea indemnizatiei pentru membrii Comisiei Judetene pentru Protectia Copilului  
26 H O T A R Â R E privind aprobarea ,,Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de administrare a drumurilor judetene, a podurilor si a infrastructurii aferente” si a “Caietului de sarcini al serviciului de administrare a drumurilor judetene, a podurilor si a infrastructurii aferente” Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa la anexa nr. 3
27 H O T A R Â R E privind aprobarea realizarii Proiectului „Îmbunatatirea calitatii si a timpului de furnizare a serviciilor de catre Consiliul Judetean Ialomita prin implementarea informatica a ghiseului unic cu registratura electronica si gestiune documente” în vederea obtinerii finantarii nerambursabile din Fondul Social European în cadrul Programului Operational „ Dezvoltarea Capacitatii Administrative” Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3

 

 

  Sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Ialomita din 02.06.2009
28 H O T A R Â R E privind aprobarea documentatiei tehnico-economice Studiu de Fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investitii „Modernizare pod peste râul Ialomita la Albesti – Andrasesti pe DJ 306, km 37+600”  
29 H O T A R Â R Eprivind aprobarea repartizarii pe bugete locale a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2009  
  Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Ialomita din 30.06.2009
30 H O T A R Â R E privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Anghel Cornel  
31 H O T A R Â R E privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Purice Gheorghe  
32 H O T A R Â R E privind completarea componentei unor comisii de specialitate ale Consiliului Judetean Ialomita  
33 H O T A R Â R E privind constatarea încetarii calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Ialomita a domnului consilier judetean Anghel Cornel si desemnarea în aceasta calitate a altui consilier judetean  
34 H O T A R Â R E privind aprobarea atribuirii în gestiune delegata a serviciului de transport public judetean de persoane, prin curse regulate, pe traseul nr.25 Urziceni-Axintele, prevazut în Programul de transport public judetean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.07.2008-30.06.2011, operatorilor de transport câstigatori ai licitatiilor electronice din 10.04.2009  
35 H O T A R Â R E privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al judetului Ialomita, pe anul 2009 Anexa
36 H O T A R Â R E privind aprobarea organigramei, functiilor publice si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita, precum si aprobarea organigramei si statului de functii pentru institutiile publice de interes judetean, aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Ialomita Anexa nr. 1a Anexa nr. 1b Anexa nr. 2a Anexa nr. 2b Anexa nr. 3a Anexa nr. 3b Anexa nr. 4a Anexa nr. 4b Anexa nr. 5a Anexa nr. 5b Anexa nr. 6a Anexa nr. 6b Anexa nr. 7a Anexa nr. 7b Anexa nr. 8a Anexa nr. 8b Anexa nr. 9a Anexa nr. 9b Anexa nr. 2
37 H O T A R Â R E privind aprobarea concesionarii unor terenuri agricole neproductive proprietate privata a judetului Ialomita situate în extravilanul comunei Giurgeni Anexele se vor consulta la sediul Consiliului Judetean Ialomita
38 H O T A R Â R E privind transmiterea în folosinta gratuita, pe termen limitat, a unor spatii situate în imobilul Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”, proprietate publica a judetului Ialomita  
39 H O T Â R Â R E privind participarea judetului Ialomitala înfiintarea societatii comerciale „S.C. AQUA-IALOMITA S.A.”  

 

 

  Sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Ialomita din 15.07.2009
40 H O T A R Â R E privind aprobarea documentatiilor si numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achizitie publica de furnizare a produselor lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I – VIII din învatamântul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, în anul scolar 2009 - 2010 Anexele se vor consulta la sediul Consiliului Judetean Ialomita
41 H O T A R Â R E privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare si extindere Unitate de Primire Urgente - Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia” Anexa se va consulta la sediul Consilului Judetean Ialomita
42 H O T A R Â R E privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al judetului Ialomita si din administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ialomita, în domeniul privat al judetului Ialomita în vederea desfiintarii acestora prin demolare Anexa
43 H O T A R Â R E privind stabilirea taxelor si tarifelor din competenta Consiliului Judetean Ialomita, pentru anul 2010 Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4 Anexa nr. 5 Anexa nr. 6
44 H O T A R Â R E privind asocierea Judetului Ialomita cu Judetele Arges, Calarasi, Dâmbovita, Giurgiu, Prahova si Teleorman în vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Situatii de Urgenta Sud Muntenia pentru realizarea proiectului „Achizitionare echipamente specifice pentru îmbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie în situatii de urgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat” Anexa nr. 1 Anexa nr. 2
45 H O T A R Â R E privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al judetului Ialomita, pe anul 2009 Anexa
46 H O T A R Â R E privind aprobarea „Planului de Investitii pe termen lung pentru perioada 2008-2038 – Managementul integrat al deseurilor în judetul Ialomita” Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3

 

 

  Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Ialomita din 25.09.2009
47 H O T A R Â R Eprivind modificarea si completarea Hotarârii nr. 39/30.06.2009 a Consiliului Judetean Ialomita privind participarea judetului Ialomita la înfiintarea societatii comerciale S.C. AQUA – IALOMITA S.A.  
48 H O T A R Â R Eprivind aprobarea activitatilor în care va fi implicat Consiliul Judetean Ialomita în managementul si implementarea proiectului „Achizitionare echipamente specifice pentru îmbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie în situatii de urgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia” si a cheltuielilor judetului Ialomita legate de Proiect Anexa nr. 1 Anexa nr. 2
49 H O T A R Â R E privind validarea unor membri desemnati ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Ialomita  
50 H O T A R Â R E privind schimbarea solutiei tehnice si a principalilor indicatori tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii „Consolidarea Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia” Anexa se poate studia la sediul Consiliului Judetean Ialomita
51 H O T A R Â R E privind aprobarea concesionarii unor terenuri agricole neproductive proprietate privata a judetului Ialomita situate în extravilanul comunei Giurgeni Anexa se poate studia la sediul Consiliului Județean Ialomiţa
52 H O T A R Â R E privind aprobarea repartizarii pe bugete locale a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2009 Anexa
53 H O T A R Â R Eprivind aprobarea rectificarii bugetului propriu al judetului Ialomita, pe anul 2009 și modificarea Planului de întretinere si interventii pentru anul 2009, anexa la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de administrare a drumurilor judetene, a podurilor si infrastructurii aferente Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 2a Anexa nr. 2b Anexa nr. 2c Anexa nr. 2d Anexa nr. 2e Anexa nr. 2f
54 H O T A R Â R E privind aprobarea realizarii Proiectului „Implementarea serviciilor online de tip e-guvernare si e-administratie catre cetatenii judetului Ialomita si automatizarea fluxurilor de lucru interne la nivelul Consiliului Judetean Ialomita si Institutiei Prefectului – judetul Ialomita” în cadrul Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” 2007 - 2013 si a parteneriatului între Consiliul Judetean Ialomita si Institutia Prefectului – judetul Ialomita pentru realizarea Proiectului Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3
55 H O T A R Â R Eprivind aprobarea participarii Consiliului Judetean Ialomita la „Programul de îmbunatatire a calitatii mediului prin împadurirea terenurilor agricole degradate” si întocmirea dosarului de coordonare  

 

 

  Sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Ialomita din 12.10.2009
56 H O T A R Â R E privind aplicarea de catre Consiliul Judetean Ialomita, în calitate de coordonator, la „Programul de îmbunatatire a calitatii mediului prin împadurirea terenurilor agricole degradate”  
57 H O T A R Â R Eprivind aprobarea initierii procedurilor în vederea realizarii Proiectului „Asigurarea energiei electrice pentru functionarea unor institutii publice din judetul Ialomita prin captarea energiei verzi solare - Parcul Solar Fotovoltaic Gura Ialomitei” Anexa
64 Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Ialomita din 30.10.2009
58 H O T A R Â R E privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Popa Marian  
59 H O T A R Â R E privind validarea mandatului de consilier judetean al doamnei Mitrea Steluta Iuliana  
60 H O T A R Â R E privind completarea Comisiei economico-financiara, protectia mediului si turism a Consiliului Judetean Ialomita  
61 H O T A R Â R Eprivind modificarea componentei Comisiei Judetene pentru Protectia Copilului Ialomita  
62 H O T A R Â R E privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice, pe anul 2010, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita si al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Ialomita Anexa nr. 1 Anexa nr. 2
63 H O T A R Â R E privind modificarea statelor de functii pentru Biblioteca Judeteana „Stefan Banulescu” Ialomita, Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomita si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ialomita  
64 H O T A R Â R E privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea drumului judetean DJ 306 pe traseul Albesti - Andrasesti” Anexa se poate studia la sediul Consiliului Judetean Ialomita
65 H O T A R Â R Eprivind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investitii „Dezvoltare si modernizare parc de afaceri în municipiul Urziceni” Anexa se poate studia la sediul Consiliului Judetean Ialomita
66 H O T A R Â R E privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea drumului judetean DJ 101B km 55+700 – km 60+200, tronson Maia - Adâncata” Anexa se poate studia la sediul Consiliului Judetean Ialomita
67 H O T A R Â R E privind aprobarea efectuarii unui schimb de imobile - terenuri proprietate privata - între judetul Ialomita si comuna Giurgeni Anexa se poate studia la sediul Consiliului Judetean Ialomita
68 H O T A R Â R E privind aprobarea modificarii Hotarârii Consiliului Judetean Ialomita nr. 17 din 31.03.2008 privind aprobarea ,, Programului de transport public judetean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.07. 2008- 30.06.2011’’ Anexa
69 H O T A R Â R E privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al judetului Ialomita, pe anul 2009 Anexa
70 HOTARÂREprivind aprobarea majorarii capitalului social al S.C. „Drumuri si Poduri” S.A. Ialomita  

 

 

  Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Ialomita din 26.11.2009
71 H O T A R Â R E privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, în vederea calcularii veniturilor anuale brute obtinute din cedarea folosintei bunurilor prin arendare, pe anul 2009  
72 H O T A R Â R E pentru modificarea hotarârii Consiliului Judetean Ialomita nr. 20/28.03.2005 privind reorganizarea Comisiei Judetene de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Ialomita si stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru membrii acesteia  
73 H O T A R Â R E privind aprobarea documentatiei de atribuire si numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari la obiectivul „Consolidare Spital Judetean de Urgenta Slobozia – corp C, D, E, etapa I” Anexele se pot studia la sediul Consiliului Judetean Ialomita
74 H O T A R Â R E privind aprobarea documentatiei de atribuire si numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de proiectare si executie lucrari la obiectivul „Modernizare DJ 101 B km 55+700 – km 60 + 200, tronson Maia - Adâncata” Anexele se pot studia la sediul Consiliului Judetean Ialomita
75 H O T A R Â R E privind aprobarea documentatiei de atribuire si numirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica de prestari servicii „Strategia de dezvoltare a judetului Ialomita, perioada 2009 - 2020”  
76 H O T A R Â R Eprivind elaborarea unui proiect cu titlul „Cresterea eficientei serviciilor publice din judetul Ialomita, prin profesionalizarea personalului administrativ” cu finantare din Programul Operational „Dezvoltarea Capacitatii Administrative”, Axa prioritara 1- „Îmbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul major de interventie 1.3.- „Îmbunatatirea eficacitatii organizationale, Operatiunea “Module de pregatire în domenii ca achizitiile publice, ECDL, limbi straine, dezvoltare de proiecte, licitarea si managementul proiectelor etc.”  
77 H O T A R Â R Eprivind aprobarea parteneriatului judetului Ialomita, prin Consiliul Judetean Ialomita, cu Asociatia Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din România, pentru implementarea proiectului „Managementul financiar performant al fondurilor structurale - Instrument de dezvoltare durabila a unitatilor administrativ-teritoriale”  
78 H O T A R Â R E privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al judetului Ialomita, pe anul 2009 Anexa

 

 

  Sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Ialomita din 18.12.2009
79 H O T A R Â R Eprivind aprobarea asocierii judetului Ialomita cu comuna Colelia în vederea realizarii proiectului „Programul de îmbunatatire a mediului prin împadurirea terenurilor degradate din comuna Colelia” pentru suprafata de 25 ha, din cadrul „Programului de îmbunatatire a calitatii mediului prin împadurirea terenurilor agricole degradate” Anexa
80 H O T A R Â R Eprivind aprobarea asocierii judetului Ialomita cu comuna Reviga în vederea realizarii Proiectului “Reconstructia ecologica si împadurirea terenurilor degradate ori improprii folosintelor agricole, aflate în proprietatea comunei Reviga - Perimetrul de ameliorare, domeniul privat al Consiliului Local Reviga, comuna Reviga, judetul Ialomita - 18,77 ha” din cadrul „Programului de îmbunatatire a calitatii mediului prin împadurirea terenurilor agricole degradate” Anexa
81 H O T A R Â R E privind modificarea Hotarârii Consiliului Judetean Ialomita nr. 29/02.06.2009 privind aprobarea repartizarii pe bugete locale a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2009  
82 H O T A R Â R E privind aprobarea atribuirii în gestiune delegata a serviciului de transport public judetean de persoane, prin curse regulate, pe traseul nr. 23 Urziceni-Cosereni, prevazut în Programul de transport public judetean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.07.2008-30.06.2011, operatorului de transport câstigator al licitatiei electronice din 08.10.2009  
83 H O T A R Â R E privind aprobarea costului mediu lunar si a cuantumului contributiei lunare de întretinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Caminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu si în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinti Tîrg, judetul Ialomita, pentru anul 2010  
84 H O T A R Â R E privind constituirea Grupului de Monitorizare a “Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor Ialomita”  
85 H O T A R Â R E privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, solutie revizuita, pentru obiectivul de investitii „Modernizare Sala de spectacole”  
86 H O T A R Â R E privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al judetului Ialomita, pe anul 2009  

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2009