Comunicat şedinţă ordinară în data de 27.01.2016, ora 13,30

Comunicate, transparență decizională

 

            CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 27.01.2016, ora 13,30 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre:

 

a) privind aprobarea Studiului de fezabilitate  şi a principalilor indicatori tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 203 E, Căzăneşti-Cocora, Km 0+000-Km 12+800”;

Proiect de hotarare privind aprobare SF DJ230E

Rapoarte comisii

b) privind aprobarea Studiului de fezabilitate  şi a principalilor indicatori tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 213 A, Mărculeşti-Bucu, Km 32+050-Km 37+230”;

Proiect de hotarare aprobare SF DJ 213A

Rapoarte Comisii

c) privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 59/18.09.2014;

Proiect de hotarare privind modificare HCJI 59/2014

Rapoarte comisii

d) privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 60/18.09.2014;

Proiect de hotarare modificare HCJI 60/2014

Rapoarte Comisii

e) privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 108/17.12.2015;

Proiect de hotarare modificare HCJI 108/2015

Rapoarte comisii

f) privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări la obiectivul ” Reabilitare drum judeţean DJ 306B Km 0+600 – km 3 + 700”;

Proiect de hotarare aprobare documentatie DJ 306B

Rapoarte Comisii

g) privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 50/16.07.2013;

Proiect de hotarare modificare anexa HCJI 50/2013

Rapoarte Comisii

h) privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 115/17.12.2015;

Proiect de hotarare modificare HCJI 115/2015

Rapoarte comisii

i) privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 116/17.12.2015;

Proiect de hotarare modificare HCJI 116/2015

Rapoarte Comisii

j) privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2016;

Proiect de hotarare repartizare pe bugete locale 2016

Rapoarte Comisii

k) privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016;

Proiect de hotarare aprobare buget general al judetului

Rapoarte Comisii

l) privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa, pe anul 2016;

Proiect de hotarare aprobare buget de venituri si cheltuieli al SC Drumuri si Poduri Ialomita

Rapoarte Comisii

m) privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al judeţului Ialomiţa a unor terenuri în suprafaţă de 3.305,5299 ha;

Proiect de hotarare trecereterenuri din domeniul privat in domeniul public al  jud Ialomita

Rapoarte Comisii

n) privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2016/2017;

Proiect de hotarare organizare retea scolara invatamant special

Rapoarte Comisii

o) privind aprobarea cesionării contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean, prin curse regulate încheiate cu operatorul de transport S.C. ALEX AUREL S.R.L., operatorului de transport S.C. SPĂTĂRELU FIX S.R.L.;

Proiect de hotarare cesioanare contract transport

Rapoarte Comisii

p) privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 121 din 17.12.2015 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele ce deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi al instituţiilor publice de interes judeţean aflate sub autoritatea sa.

 Proiect de hotarare modicare HCJI 121/2015

Rapoarte Comisii

Şedinţa este publică.

Notă:

       Se suplimentează oridnea de zi a ședinței cu următoarele proiecte de hotărâre:

        - privind completarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 114/17.12.2015;

                z1-pr_hot_-_completare_hcji_114_din_2015.pdf

                 Rapoarte Comisii

        - privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), revizuită, și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Compartimentări interioare și montare lift exterior la Centrul pentru Persoane Varstnice - Fierbinți Târg - etapa I, montare lift exterior”;

                z2_-_pr_hot_-_dali_centrul_fierbinti.pdf

                Rapoarte Comisii

        - privind aprobarea Stiudiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ 203F (Grivița) - Smirna -Iazu-Scînteia - Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350”

                z3_-_pr_hot_-_aprobare_sf_dj_203_f.pdf

                 Rapoarte Comisii

 

 

VICEPREŞEDINTE,

Ştefan MUŞOIU