Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița din 19.12.2017

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 19.12.2017, s-au adoptat următoarele hotărâri:
              Numărul
  hotărârii  
Titlul hotărârii
                                                                                                        Anexe                                                                                                                       
207
Hotărâre
privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul IV (preliminar), anul 2017
 
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
      Anexa 5                                                                                                                                                          
208
Hotărâre
privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2017
Anexa
209
Hotărâre
privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 246/04.12.2017  de majorare a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap și subvenții pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială, pe anul 2017 şi aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017
Anexa
210
Hotărâre
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2017
Anexa
211
Hotărâre
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și din serviciile publice din subordine, începând de la data de 01.01.2018
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
212
Hotărâre
privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2018
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
213
Hotărâre
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2018
 
214
Hotărâre
privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obţinută de pe pajişte,  pentru anul 2018
 
215
Hotărâre
privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice  „Ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice  Fierbinţi Târg, 
judeţul Ialomiţa,  pentru anul 2018
 
216
Hotărâre
privind aprobarea  Regulamentelor de organizare şi funcţionare a unor servicii sociale aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
217
Hotărâre
privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Slobozia în vederea realizării în comun a proiectului  Concurs Național de Creație Literară/Eseuri ”Mihai Eminescu”,  ediția a IX-a
Anexa
218
Hotărâre
privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Colegiul Național ”Grigore Moisil” Urziceni în vederea realizării în comun a proiectului  Concurs Național de Matematică și Informatică ”Grigore Moisil”,  ediția a XI-a
Anexa
219
Hotărâre
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 77 din 17.11.2016 privind aprobarea documentului strategic „Master Plan pentru Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în regiunea Constanţa-Ialomiţa” – forma revizuită
Anexa
220
Hotărâre
privind transmiterea în folosință gratuită către S.C. RAJA S.A. Constanța, pe termen limitat, a unor sectoare din drumurile județene DJ 101, DJ 101U, DJ 203E și DJ 302, proprietate publică a județului Ialomița
Anexa
221
Hotărâre
privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare a Județului Ialomița, Consiliului Județean Ialomița sau a Președintelui Consiliului Județean Ialomița
 
222
Hotărâre
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 78/27.04.2017 privind cumpărarea unui imobil cu destinația de ”Sediu administrativ al Consiliului Județean Ialomița” și a terenului aferent acestuia
 
223
Hotărâre
privind  asocierea Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia și Comuna Cosâmbești  în vederea participării la capitalul social al societăţii comerciale S.C. Pază și Servicii Comunitare S.R.L. Slobozia
Anexa
224
Hotărâre
privind aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenție (D.A.L.I). și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ Buzău”
Anexa 1
 
225
Hotarare
privind aprobarea realizării proiectului ”Modernizare DJ 306 limită județ Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ Buzău”  și a cheltuielilor legate de proiect
Anexa 1
Anexa 2 
226
Hotărâre
privind aprobarea Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare - Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Ialomița Călmățui și Județul Ialomița  prin Consiliul Județean Ialomița,  în vederea promovării și implementării proiectului ”Modernizare DJ 306 limită județ Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ Buzău”  în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute în Aria Prioritară 1-Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării AP 1b-Legături rutiere, feroviare și aeriene
Anexa
227
Hotărâre
privind aprobarea Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Județul Ialomița  prin Consiliul Județean Ialomița,  în vederea promovării și implementării proiectului  ” Modernizare DJ 306 limită județ Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ Buzău”  în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute în Aria Prioritară 1-Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării AP 1b-Legături rutiere, feroviare și aeriene
Anexa
228
Hotărâre
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I., precum și a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Compartimentări interioare și lift la Căminul pentru Vârstnici Fierbinți-Târg, Etapa a II-a- Compartimentări interioare”  
Anexa
229
Hotărâre
privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Spitalului Județean de Urgență Slobozia în dosarul  nr. 1676/98/2017
 

 

categoria articolului 

ședințe Consiliu, 2017