Buget 2012 aprobat la 14.02.2012

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului general al judetului Ialomita, pe anul 2012

 

Consiliul Judetean Ialomita,

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.681 din 30.01.2012 a Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita,

Examinând:

- Raportul comun nr.762 din 01.02.2012 al Directiei Buget Finante si Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Lucrari Publice ;

- Raportul nr. 856 din 06.02.2012 al Comisiei economico-financiare, protectia mediului si turism;

- Raportul nr.841 din 06.02.2012 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, agricultura, si dezvoltare regionala;

- Raportul nr.849 din 06.02.2012 al Comisiei juridice si de disciplina;

- Raportul nr.851 din 06.02.2012 al Comisiei pentru cultura, culte, tineret, sport,colaborare cu societatea civila si relatii externe;

- Raportul nr.859 din 06.02.2012 al Comisiei pentru învatamânt, munca, sanatate, familie si asistenta sociala,

În conformitate cu:

- prevederile art.91 alin.(1) lit.b) alin.(3) lit. a) si art.104 alin.(4) lit.b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pentru anul 2012;

- hotarârea Consiliului Judetean Ialomita nr.88/2011 privind aprobarea împrumutului intern al judetului Ialomita pe anul 2012;

- precizarile Ministerului Finantelor Publice nr. 353884/23.12.2011 privind definitivarea si aprobarea bugetelor locale;

- adresa Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 501/05.01.2012 cu privire la sumele alocate pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;

- adresa Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 121362/13.01.2012 cu privire la subventia alocata pe anul 2012 Camerei Agricole Judetene Ialomita;

- adresa Directiei Generale a Finantelor Publice Ialomita nr. 100206/05.01.2012 privind repartizarea sumelor conform Legii bugetului de stat pe anul 2012,

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1 Se aproba bugetul general centralizat al judetului Ialomita pe anul 2012, potrivit anexei nr. 1.

 

Art.2 Se aproba bugetul general consolidat al judetului Ialomita pe anul 2012, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, la venituri în suma de 85.084,00 mii lei, la cheltuieli în suma de 90.384,00 mii lei, cu un deficit de 5.300,00 mii lei, potrivit anexelor nr. 2, 3 si 4.

 

Art.3 Se aproba utilizarea din excedentul anului precedent în cuantum de 5.873,62 mii lei, a sumei de 5.300,00 mii lei, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.

 

Art.4 Se aproba utilizarea din excedentul anului precedent a unor sume pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele între veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare în anul 2012, în limita sumei de 500,00 mii lei.

 

Art.5 Se aproba bugetul institutiilor publice subordonate Consiliului Judetean Ialomita, finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, pe anul 2012, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, în suma totala de 18.267,00 mii lei, potrivit anexelor nr. 5, 6, 7.

 

Art.6 Se aproba Programul de investitii publice pe anul 2012, potrivit anexei nr. 8.

 

Art.7 Se aproba Sinteza programelor pe anul 2012, potrivit anexei nr. 9.

 

Art.8 Se aproba numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza, potrivit anexei nr. 10.

 

Art.9(1) Se aproba repartizarea sumei de 200,00 mii lei pentru sustinerea cultelor religioase ale judetului Ialomita.

(2) Suma prevazuta la alin.(1) va fi alocata Episcopiei Sloboziei si Calarasilor pentru completarea fondurilor necesare realizarii lucrarilor de pictura în tehnica mozaicului pentru fatada si lateralele Catedralei Episcopale din Slobozia, pe baza unui memoriu justificativ fundamentat în conditiile legii.

 

Art.10 Anexele nr. 1-10 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

 

Art.11 Prevederile prezentei hotarâri vor fi aduse la îndeplinire de catre directiile de specialitate din cadrul aparatului Consiliului Judetean Ialomita si institutiile subordonate, punerea în aplicare fiind asigurata de Presedintele Consiliului Judetean Ialomita.

 

Art.12 Prezenta hotarâre devine obligatorie si produce efecte de la data aducerii la cunostinta publica.

 

Art.13 Prin grija Directiei Coordonare Organizare, prezenta hotarâre se comunica directiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Ialomita si institutiilor implicate, urmând sa fie publicata pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita si în Monitorul Oficial al judetului Ialomita.

 

PRESEDINTE,

Contrasemneaza,

Vasile Silvian CIUPERCA Secretarul judetului Ialomita

Constantin STOENESCU

 

Nr. 11

Adoptata la Slobozia

Astazi 14.02.2012

 

Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4 Anexa nr. 5
Anexa nr. 6 Anexa nr. 7 Anexa nr. 8 Anexa nr. 9 Anexa nr. 10

 

categoria articolului 

bugetul general al judetului, 2012