Rectificare 28.08.2012

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului general

al judeţului Ialomiţa, pe anul 2012

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 5071 din 21.08.2012 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa;

Examinând:

- Raportul  comun nr. ­5582 din 21.08.2012  al Direcţiei Buget Finanţe şi al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice;

- Raportul nr. 5684 din 24.08.2012 al Comisiei economico-financiare şi agricultură;

În conformitate cu:

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 11/14.02.2011 privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.91 alin. (1) lit. b) si alin.(3) lit. a) si art.104 alin. (4) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii privind bugetul de stat pentru anul 2012  nr. 293/2011,

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art. 1  Se aprobă rectificarea bugetului  propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2012, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri în sumă de 89.339,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 94.639,00 mii lei cu un deficit de 5.300,00 mii lei, potrivit pct. I din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2 Se aprobă utilizarea sumei de 400,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Ialomiţa, pe anul 2012, ca transferuri pentru finanţarea cheltuielilor curente ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia.

                                                       

Art. 3  Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi secţiuni, în sumă totală de 18.608,40 mii lei potrivit pct. II din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4 (1) Se aprobă repartizarea sumei de 200,00 mii lei pentru susţinerea cultelor religioase ale judeţului Ialomiţa.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi alocată Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor pentru completarea fondurilor necesare realizării lucrărilor de pictură în tehnica mozaicului pentru faţadă la Catedrala Episcopală din Slobozia, pe baza unui memoriu justificativ fundamentat în condiţiile legii.

 

Art. 5 Influenţele prevăzute la art. 1, 2, 3 şi 4 sunt detaliate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 6  Se împuterniceşte Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă modificările şi completările în structura bugetului judeţului Ialomiţa, pe anul 2012, inclusiv în bugetul general consolidat, programul de investiţii publice şi anexa programelor.

 

Art. 7 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile subordonate,  punerea în aplicare fiind asigurată de Preşedintele consiliului judeţean.

 

Art. 8 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la cunoştinţă publică.

 

Art. 9 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată direcţiilor de specialitate implicate şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând a fi publicată în Monitorul Oficial al Judeţului Ialomiţa şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

               PREŞEDINTE,

                                                                                            Contrasemnează

        Vasile Silvian CIUPERCĂ                                P. Secretar al judeţului Ialomiţa,

                                                                                        Iulian Grigorin DOGARU

 

  

Nr. 47                                                                                                                              

Adoptată astăzi 28.08.2012                                                                       

la  Slobozia 

   Anexa

 

Actualizări în bugetul general al judeţului Ialomiţa pentru anul 2012

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4 Anexa nr. 5

Anexa nr. 6

Anexa nr. 7 Anexa nr. 8 Anexa nr. 9 Anexa nr. 10

 

categoria articolului 

bugetul general al judetului, 2012