Rectificare 23.05.2012

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificarii bugetului general al judetului Ialomita,

pe anul 2012

 

Consiliul Judetean Ialomita,

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 3254 din 14.05.2012 a Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita;

Examinând:

- Raportul nr. ­3284 din 15.05.2012 al Directiei Buget Finante;

- Raportul nr. 3395 din 18.05.2012 al Comisiei economico-financiare, protectia mediului si turism;

- Raportul nr. 3424 din 21.05.2012 al Comisiei pentru cultura, culte, tineret, colaborare cu societatea civila si relatii externe,

În conformitate cu:

- prevederile Hotarârii Consiliului Judetean Ialomita nr. 11 din 14.02.2012 privind aprobarea bugetului general al judetului Ialomita, pe anul 2012;

- prevederile Hotarârii Guvernului nr. 142/2012 privind cheltuielile necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2012;

- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 3/2012 privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2012;

- prevederile art.91 alin. (1) lit. b) si alin.(3) lit. a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pentru anul 2012 ,

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Ialomita pe anul 2012, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate si sectiuni, la venituri în suma de 89.080,00 mii lei, la cheltuieli în suma de 94.380,00 mii lei cu un deficit de 5.300,00 mii lei, potrivit pct. I din anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

Art. 2Se aproba utilizarea sumei de 515,00 mii lei din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Ialomita, pe anul 2012, pentru asigurarea cheltuielilor legate de desfasurarea alegerilor locale din 10 iunie 2012.

 

Art.3 Se aproba rectificarea bugetului institutiilor publice subordonate Consiliului Judetean Ialomita, finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, pe anul 2012, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate si sectiuni, în suma totala de 18.468,50 mii lei potrivit pct. II din anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

Art. 4 Influentele prevazute la art. 1, 2 si 3 sunt detaliate în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

Art. 5 Se împuterniceste Directia Buget Finante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita sa introduca modificarile si completarile în structura bugetului judetului Ialomita, pe anul 2012, inclusiv în bugetul general consolidat.

 

Art. 6 Prevederile prezentei hotarâri vor fi aduse la îndeplinire de catre directiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita si institutiile subordonate, punerea în aplicare fiind asigurata de Presedintele Consiliului Judetean Ialomita.

 

Art. 7 Prezenta hotarâre devine obligatorie si produce efecte de la data aducerii la cunostinta publica.

 

Art. 8 Prin grija Directiei Coordonare Organizare, prezenta hotarâre va fi comunicata directiilor de specialitate implicate si institutiilor subordonate Consiliului Judetean Ialomita, urmând a fi publicata în Monitorul Oficial al Judetului Ialomita si pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita.

 

PRESEDINTE,

Contrasemneaza

Vasile Silvian CIUPERCA Secretar al judetului Ialomita,

Constantin STOENESCU

 

 

Nr. 30

Adoptata astazi 23.05.2012

la Slobozia

Anexa

 

Actualizari în bugetul general al judetului Ialomita pentru anul 2012

Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4 Anexa nr. 5
Anexa nr. 6 Anexa nr. 7 Anexa nr. 8 Anexa nr. 9 Anexa nr. 10

 

 

categoria articolului 

bugetul general al judetului, 2012