Rectificare 28.03.2012

H O T Ă R Â R E

privind validarea Dispoziției Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita nr. 32

din 24.02.2012 de majorare a bugetului propriu al judetului Ialomita si

rectificarea bugetului general al judetului Ialomita, pe anul 2012

 

Consiliul Judetean Ialomita,

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 1307 din 27.02.2012 a Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita,

Examinând:

- Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita nr. 32 din 24.02.2012 privind majorarea bugetului propriu al judetului Ialomita, pe anul 2012, cu suma alocata din Fondul de Interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse de caderile masive de zapada si viscol;

- Adresa nr. 48 din 20.02.2012 a Consiliului Judetean Satu Mare privind transmiterea Hotarârii Consiliului Judetean Satu Mare nr. 38 din 17.02.2012 privind utilizarea unor sume din Fondul de rezerva prevazut în bugetul local al judetului Satu Mare pentru acordarea de ajutoare catre alte unitati administrativ - teritoriale aflate în situatii de extrema dificultate;

- Adresa nr. R1/1057 din 07.03.2012 a Directiei de Sanatate Publica Ialomita privind alocarea transferurilor pentru finantarea Centrului de Asistenta Medico - Sociala Fierbinti Târg;

- Raportul comun nr. 1753 din 15.03.2012 al Directiei Buget Finante si al Directiei Urbanism Amenajarea Teritoriului si Lucrari Publice;

- Raportul nr.1991 din 26.03.2012 al Comisiei economico-financiare, protectiei mediului si turism,

În conformitate cu :

- prevederile art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f), din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

- prevederile Hotarârii Consiliului Judetean Ialomita nr. 11/14.02.2012 privind adoptarea bugetului general al judetului Ialomita, pe anul 2012;

- prevederile Hotarârii Consiliului Judetean Ialomita nr. 4 din 14.02.2012 privind aprobarea participarii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ialomita la realizarea proiectului „Make them succeed” din cadrul Programului european „ Tineret în actiune”,

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art. 1 Se valideaza Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita nr. 32 din 24.02.2012 privind majorarea bugetului propriu al judetului Ialomita, pe anul 2012, cu suma alocata din Fondul de Interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse de caderile masive de zapada si viscol.

 

Art. 2 Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Ialomita pe anul 2012, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate si sectiuni, la venituri în suma de 86.222,00 mii lei, la cheltuieli în suma de 91.522,00 mii lei cu un deficit de 5.300,00 mii lei, potrivit pct. I din anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

Art. 3 Se aproba rectificarea bugetului institutiilor publice subordonate Consiliului Judetean Ialomita, finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, pe anul 2012, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate si sectiuni, în suma totala de 18.468,50 mii lei potrivit pct. II din anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

Art. 4 Influentele prevazute la art. 1, 2 si 3 sunt detaliate în anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

Art.5 Anexa nr. 10 la Hotarârea Consiliului Judetean Ialomita nr. 11 din 14.02.2012 privind aprobarea bugetului general al judetului Ialomita pe anul 2012, se modifica si se înlocuieste cu anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

Art. 6 Se împuterniceste Directia Buget Finante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita sa introduca modificarile si completarile în structura bugetului judetului Ialomita, pe anul 2012, inclusiv în bugetul general consolidat.

 

Art.7 Prevederile prezentei hotarâri vor fi aduse la îndeplinire de catre directiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita si institutiile subordonate, punerea în aplicare fiind asigurata de Presedintele consiliului judetean.

 

Art. 8 Prezenta hotarâre devine obligatorie si produce efecte de la data aducerii la cunostinta publica.

 

Art. 9 Prin grija Directiei Coordonare Organizare, prezenta hotarâre va fi comunicata directiilor de specialitate implicate si institutiilor subordonate Consiliului Judetean Ialomita, urmând a fi publicata în Monitorul Oficial al Judetului Ialomita si pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita.

 

PRESEDINTE,

Contrasemneaza

Vasile Silvian CIUPERCA Secretar al judetului Ialomita,

Constantin STOENESCU

 

 

Nr. 20

Adoptata astazi 28.03.2012

la Slobozia

 

Anexa nr. 1 Anexa nr. 2

 

Actualizari în bugetul general al judetului Ialomita pentru anul 2012

Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4 Anexa nr. 5
Anexa nr. 6 Anexa nr. 7 Anexa nr. 8 Anexa nr. 9 Anexa nr. 10

 

 

categoria articolului 

bugetul general al judetului, 2012