Ședințele Consiliului județean din anul 2010

Ş E D I N Ţ E L E

CONSILIULUI JUDEŢEAN IALOMIŢA din anul 2010

 

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 23.12.2010

PROCES VERBAL încheiat azi, 23 DECEMBRIE 2010, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa

Nr. hotarâre Hotărâri adoptate Anexe
92 Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor identificare la nivelul judeţului Ialomiţa Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4 Anexa nr. 5 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor Ialomiţa 2010 Situatia mijloacelor de interventie existente
93 Hotărâre privind transmiterea în administrarea Consiliului Local al municipiului Slobozia a unor imobile din „Centrul de plasament nr. 5 Slobozia“, proprietate publică a judeţului Ialomiţa Anexa
94 Hotărâre privind stabilirea funcţiunilor şi administrarea unor spaţii din imobilul Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea“ Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4 Anexa nr. 5 Anexa nr. 6 Anexa nr. 7
95 Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoanevârstnice „ing. Vadim Rusu“ comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi Tîrg, judeţul Ialomiţa, pentru anul 2011  
96 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2010  
97 Hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia - Etapa I“  

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 30.11.2010

PROCES VERBAL încheiat azi, 30 NOIEMBRIE 2010, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa

Nr. hotarâre Hotărâri adoptate Anexe
80 Hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Mitrea Iuliana Steluţa;  
81 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Antonescu Lidun Cătălin;  
82 Hotărâre privind completarea componenţei unor comisii de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa;  
83 Hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa;  
84 Hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun mobil din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Ialomiţa; Anexa
85 Hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2011; Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4 Anexa nr. 5 Anexa nr. 6
86 Hotărâre privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slobozia a unei suprafeţe de teren aflate în domeniul public al judeţului Ialomiţa; Plan de amplasament
87 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect proiectarea şi execuţia de lucrări pentru realizarea obiectivului „Modernizare podeţ peste râul Sărata, comuna Bărbuleşti, judeţul Ialomiţa”;  
88 Hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, cuantumul tarifelor acestora pentru anul 2011 şi modalitatea de încasare şi utilizare a fondurilor; Anexa
89 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2010; Anexa
90 Hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2010an Ialomiţa; Anexa
91 Hotărâre privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa”. Anexa

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 28.10.2010

PROCES VERBAL încheiat azi, 28 OCTOMBRIE 2010, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa

Nr. hotarâre Hotărâri adoptate Anexe
66 H O T Ă R Â R E privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Grigore Ion  
67 H O T Ă R Â R E privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Olaru Vasile  
68 H O T Ă R Â R E privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Gheorghe Nicolae  
69 H O T Ă R Â R E privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Dedu Valeriu  
70 H O T Ă R Â R E privind completarea Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi dezvoltare regională a Consiliului Judeţean Ialomiţa  
71 H O T Ă R Â R E privind modificarea componenţei Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa  
72 H O T Ă R Â R E privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2010  
73 H O T Ă R Â R E privind aprobarea „Planului de întreţinere şi intervenţii pentru anul 2011” al Serviciului de administrare a drumurilor judeţene, a podurilor şi a infrastructurii aferente Anexa nr. 1 Anexa nr. 2
74 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2011, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3
75 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.17/31.03.2008 privind aprobarea ,,Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.07.2008 – 30.06.2011” Anexa nr. 1 Anexa nr. 2
76 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 23 din 28.04.2010 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei şi contribuţiilor Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne şi internaţionale, pentru anul 2010  
77 H O T Ă R Â R E privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2010 Anexa
78 H O T Ă R Â R E privind aprobarea „Acordului de parteneriat” semnat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa şi Consiliul Local al municipiului Slobozia Anexa
79 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică cu privire la contractarea unei finanţări rambursabile interne Documentatia Acord de garantare Contract - cadru

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 30.09.2010

PROCES VERBAL încheiat azi, 30 SEPTEMBRIE 2010, în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa

Nr. hotarâre Hotărâri adoptate Anexe
59 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 26/28.03.2005 privind transmiterea unor bunuri, proprietate publică a judeţului Ialomiţa, în administrarea unităţilor sanitare, cu modificările ulterioare Anexa
60 Hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Ialomiţa la cofinanţarea lucrărilor din cadrul proiectului „Reabilitare termică a Spitalului Judeţean de Urgenţă  
61 Hotărâre privind aprobarea „Documentului Strategic cu Scenarii de dezvoltare Socio-Economică şi Demografică a teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-2020 „Realizarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Ialomiţa“ Strategia de dezvoltare a judetului Ialomiţa 2009-2020 Introducere Capitolul I Capitolul II Capitolul III Capitolul IV Capitolul V Capitolul VI Capitolul VII Capitolul VIII Capitolul IX
62 Hotărâre privind aprobarea „Planului suplimentar de întreţinere şi intervenţii pentru anul 2010“ al Serviciului de administrate a drumurilor judeţene, a podurilor şi a infrastructurii aferente Anexa nr. 1 Anexa nr. 2
63 Hotărâre privind modificarea Statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa  
64 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2010 Anexa
65 Hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei Consiliului Judeţean Ialomiţa la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „SITUAŢII DE URGENŢĂ SUD MUNTENIA“, pe anul 2010.  

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 07.09.2010

PROCES VERBAL încheiat azi, 7 SEPTEMBRIE 2010, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa

Nr. hotarâre Hotărâri adoptate Anexe
45 H O T Ă R Â R E privind solicitarea trecerii unui bun mobil din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Ialomiţa Anexa
46 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 42/30.04.2004 privind aprobarea concesionării unui teren aparţinând domeniului public al judeţului Ialomiţa Anexa
47 H O T Ă R Â R E privind completarea componenţei Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Ialomiţa  
48 H O T Ă R Â R E privind aprobarea cesionării către operatorul de transport S.C G&S TOURS S.R.L a unor contracte de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean, prin curse regulate  
49 H O T Ă R Â R E privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 43/06.07.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extindere, reabilitare termică şi dotare Centru de îngrijire şi asistenţă, municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa”, în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3-Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.2-Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale Anexa Anexa
50 H O T Ă R Â R E privind rectificarea pe bugete locale a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2010 Anexa
51 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Programului de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi de suspensie - PM 10 în municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, oraşul Ţăndărei, comuna Ciulniţa şi comuna Săveni din judeţul Ialomiţa Anexa
52 H O T Ă R Â R E privind modificarea Organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa Anexa nr.1 Anexa nr. 2
53 H O T Ă R Â R E privind modificarea Statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa Anexa
54 H O T Ă R Â R E privind declararea unui teren proprietate privată a judeţului ca fiind de interes public şi înscrierea acestuia în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Ialomiţa Anexa nr. 1 Anexa nr. 2
55 H O T Ă R Â R E privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unor drumuri comunale situate în judeţul Ialomiţa Anexa
56 H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2010 Anexa
57 H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului revizuit al Proiectului „Ranforsarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 201 B, km 0+000 – km 19 + 000 pe traseul Ciochina – Orezu – Raşi”, precum şi a documentaţiei de atribuire a contractului de lucrări suplimentare din cadrul aceluiaşi Proiect Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Memoriu justificativ privind lucrarile suplimentare la suprastructura drum DJ 201B Memoriu justificativ privind lucrarile noi la podul peste râul Ialomiţa Caiet de sarcini precomprimare Liste cantitati suplimentare Contract cadru
58 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne. Anexa

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 06.07.2010

PROCES VERBAL încheiat azi, 6 IULIE 2010, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa

Nr. hotarâre Hotărâri adoptate Anexe
38 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici, revizuiţi, ai obiectivului de investiţii „Dezvoltare şi modernizare Parc de afaceri în municipiul Urziceni”, în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, Domeniul de intervenţie 4.1 – Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală  
39 H O T Ă R Â R E privind aprobarea depunerii spre finanţare a proiectului „Dezvoltare şi modernizare Parc de afaceri în municipiul Urziceni” în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, Domeniul de intervenţie 4.1 – Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală, precum şi a cheltuielilor legate de acesta  
40 H O T Ă R Â R E privind transferul managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia  
41 H O T Ă R Â R Eprivind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Înfiinţare Centru de recuperare şi reabilitare adulţi, comuna Movila, judeţul Ialomiţa”, în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3-Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.2-Reabilitarea/ modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale  
42 H O T Ă R Â R Eprivind aprobarea depunerii spre finanţare a proiectului „Înfiinţare Centru de recuperare şi reabilitare adulţi, comuna Movila, judeţul Ialomiţa” în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, precum şi a cheltuielilor legate de acesta  
43 H O T Ă R Â R E privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extindere, reabilitare termică şi dotare Centru de îngrijire şi asistenţă, municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa”, în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3-Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.2-Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale  
44 H O T Ă R Â R E privind aprobarea depunerii spre finanţare a proiectului „Extindere, reabilitare termică şi dotare Centru de îngrijire şi asistenţă, municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa” în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3-Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.2-Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, precum şi a cheltuielilor legate de acesta  

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 24.06.2010

PROCES VERBAL încheiat azi, 24 IUNIE 2010, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa

Nr. hotarâre Hotărâri adoptate Anexe
29 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Casa memorială Ionel Perlea – Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea, Etapa I”; Anexa se poate studia la sediul instituţiei
30 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa; Anexa
31 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare a produselor de panificaţie pentru elevii din clasele I – VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în anul şcolar 2010 – 2011; Anexa se poate studia la sediul instituţiei
32 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare a produselor lactate pentru elevii din clasele I – VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în anul şcolar 2010 – 2011; Anexa se poate studia la sediul instituţiei
33 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare a merelor acordate gratuit elevilor din clasele I – VIII care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, în anul şcolar 2010 – 2011; Anexa se poate studia la sediul instituţiei
34 Hotărâre privind aprobarea rezultatelor finale ale evaluării managerilor la instituţiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa; Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4 Anexa nr. 5
35 Hotărâre privind aprobarea încheierii de către Consiliul Judeţean Ialomiţa cu Ministerul Mediului şi Pădurilor a „Convenţiei de Colaborare” privind implementarea Proiectului „CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI”; Conventie de colaborare Anexa
36 Hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugete locale a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2010 şi modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.14/26.02.2010; Anexa
37 Hotărâre privind modificarea anexei nr.1 b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.22/28.04.2010 privind aprobarea organigramei, funcţiilor publice şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, precum şi aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru instituţiile de interes judeţean, aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 28.04.2010

PROCES VERBAL încheiat azi, 28 APRILIE 2010, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa

Nr. hotarâre Hotărâri adoptate Anexe
18 H O T Ă R Â R E privind aprobarea componenţei actualizate a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa  
19 H O T Ă R Â R E privind trecerea unui bun imobil din domeniul public al judeţului Ialomiţa şi din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, în domeniul privat al judeţului Ialomiţa în vederea desfiinţării acestuia prin demolare Anexa
20 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, a Comisiei de evaluare a managementului şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Anexa
21 H O T Ă R Â R E privind aprobarea numărului şi a structurii personalului nedidactic din învăţământul special, pentru anul şcolar 2009-2010 Anexa
22 H O T Ă R Â R E privind aprobarea organigramei, funcţiilor publice şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, precum şi aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru instituţiile de interes judeţean, aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa Anexa nr. 1a Anexa nr. 1b Anexa nr. 2a Anexa nr. 2b Anexa nr. 3a Anexa nr. 3b Anexa nr. 4a Anexa nr. 4b Anexa nr. 5a Anexa nr. 5b Anexa nr. 6a Anexa nr. 6b Anexa nr. 7a Anexa nr. 7b Anexa nr. 8a Anexa nr. 8b Anexa nr. 9a Anexa nr. 9b
23 H O T Ă R Â R E privind aprobarea cuantumului cotizaţiei şi contribuţiilor Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne şi internaţionale, pe anul 2010  
24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru lucrările de intervenţie la obiectivul „Modernizare podeţ peste râul Sărata, comuna Bărbuleşti, judeţul Ialomiţa”  
25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea realizării Proiectului „Asigurarea energiei electrice pentru funcţionarea unor instituţii publice din judeţul Ialomiţa prin captarea energiei verzi solare-Parcul Solar Fotovoltaic Gura Ialomiţei”  
26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2009  
27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2010 Anexa
28 H O T Ă R Â R E privind însuşirea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Ialomiţa Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 2A Anexa nr. 2B Anexa nr. 2C

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 12.03.2010

PROCES-VERBAL încheiat azi, 12 MARTIE 2010, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa

Nr. hotarâre Hotărâri adoptate Anexe
16 H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2010 Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Capitolul 51.02 Capitolul 54.02 Capitolul 55.02 Capitolul 60.02 Capitolul 61.02 Capitolul 66.02 Capitolul 67.02 Capitolul 68.02 Capitolul 74.02 Capitolul 80.02 Capitolul 83.02 Capitolul 84.02 Anexa nr. 3 Capitolul 54.08
Anexa nr. 4 Capitolul 54.10 Capitolul 67.10 Capitolul 68.10 Capitolul 83.10 Anexa nr. 5 Capitolul 54.11 Capitolul 66.11 Capitolul 84.11 Anexa nr. 6 Anexa nr. 6a Anexa nr. 6b
Anexa nr. 7 Anexa nr. 8  
17 H O T Ă R Â R E privind aprobarea „Planului de întreţinere şi intervenţii pentru anul 2010” al Serviciului de administrare a drumurilor judeţene, a podurilor şi a infrastructurii aferente Anexa nr. 1 Anexa nr. 2

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 26.02.2010

PROCES-VERBAL încheiat azi, 26 februarie 2010, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa

Nr. hotarâre Hotărâri adoptate Anexe
9 H O T Ă R Â R E privind completarea Comisiei juridice şi de disciplină a Consiliului Judeţean Ialomiţa  
10 H O T Ă R Â R Eprivind modificarea Statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa  
11 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea drumului judeţean DJ 201 Mărculeşti – Sudiţi - Săveni” Expunere de motive Raportul direcţiei de specialitate Anexa
12 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea drumului judeţean DJ 201 Bueşti - Albeşti” Expunere de motive Raportul direcţiei de specialitate Anexa
13 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Rampe de cântărire pe drumurile judeţene Ialomiţa” Expunere de motive Raportul direcţiei de specialitate Anexa
14 H O T Ă R Â R E privind aprobarea repartizării pe bugete locale a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2010 Anexa
15 H O T Ă R Â R Eprivind înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, prin reorganizarea Oficiului de Consultanţă Agricolă Judeţean Ialomiţa Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 28.01.2010

PROCES-VERBAL încheiat azi, 28 ianuarie 2010, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa

Nr. hotarâre Hotărâri adoptate Anexe
1 H O T Ă R Â R E privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnuluiDumitrescu Ion  
2 H O T Ă R Â R E privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Berbecel Vasile  
3 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări „Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare, comuna Colelia, judeţul Ialomiţa” Anexele se pot studia la sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa
4 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări „Reconstrucţie ecologică şi împădurirea terenurilor degradate ori improprii folosinţelor agricole, aflate în proprietatea Comunei Reviga-perimetrul de ameliorare Reviga-18,77 ha” Anexele se pot studia la sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa
5 H O T Ă R Â R E privind constatarea amplasării în extravilanul comunelor Giurgeni şi Gura Ialomiţei a unui teren agricol neproductiv, proprietatea judeţului Ialomiţa Anexa
6 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 51/25.09.2009 privind aprobarea concesionării unor terenuri agricole neproductive proprietate privată a judeţului Ialomiţa situate în extravilanul comunei Giurgeni Anexele se pot studia la sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa
7 H O T Ă R Â R E privind declararea unor bunuri imobile ca fiind de interes public judeţean şi constatarea apartenenţei acestora la domeniul public al judeţului Ialomiţa Anexa
8 H O T Ă R Â R E privind aprobarea „Planului privind lucrările de întreţinere curentă pe timp de iarnă, constând în lucrări de deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile judeţene din judeţul Ialomiţa, pentru perioada ianuarie – martie 2010” Anexa nr. 1 Anexa nr. 2

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2010